Implikovaná volatilita a jej vplyv na cenu opcií

Marián Ďurica

DNESKA prvýkrát niečo z kuchyne papučového investora na tému opcií. Návratnosť 24% za pol roka alebo 14% za 2 mesiace cez opcie, ukážeme si jeden aktuálny príklad.

Súčasnou zaujímavou príležitosťou na opčné obchody z nášho výnosového dividendového papučového stockpickíng portfólia s prihliadnutím na súčasnú implikovanú volatilitu po poslednom uspokojivom earnings je určite firma Medical Properties Trust. Tento obchod je mnou vybraný na základe nami spracovanej fundamentálnej analýzy. Aktuálne pri ATM opciách môžete dosiahnuť 24% návratnosť kapitálu za pol roka alebo 14% návratnosť kapitálu za 2 mesiace pri súčasnej cene tejto spoločnosti 4,85 USD / akcia. Ako na to? 

Predajte 1ks PUT opcie = povinnosť nakúpiť v budúcnosti 100ks akcií, na ATM strike úrovni 5 USD, s expiráciou Január 2025 a dostanete obratom vyplatené PREMIUM 120 USD alebo s expiráciou August 2024 a dostanete obratom vyplatené PREMIUM 70 USD (sú to ceny, ktoré platia k dnešnému dňu 18.6.2024). To znamená, že ak by cena podkladu pri expirácií takejto predanej PUT opcie bola ITM = nižšia ako 5 USD, museli by ste nakúpiť akcie tejto spoločnosti pri 1ks takejto predanej PUT opcie za 500 USD, ale PREMIUM Vám zostáva = 24% alebo 14% návratnosť kapitálu z pohľadu súčasná CENA vs PREMIUM, ktoré obdržíte okamžite po predaji takejto PUT opcie a na ktoré sa nevzťahuje v prípade assigmentu daň ani odvody, ak podklad budete držať dlhšie ako 12 mesiacov, nakoľko Vám iba poníži Vašu priemernú nákupnú cenu na úroveň 3,80 alebo 4,30 USD. A ako bonus prípadná najbližšie vyplácaná dividenda.

To znie ako obchod z ríše snov, no je to fakt.  A za to všetko môže práve stále pretrvávajúca vysoká implikovaná volatilita ! Vid oba screenshoty nižšie z mojej opčnej platformy IB z dnešného dňa pred otvorením trhu. Po poslednom earnings update pokladám túto spoločnosť ešte viac za skvelú opčnú príležitosť NIE LEN z pohľadu návratnosti kapitálu, ale aj výšky udržateľnej DIVIDENDY a RIZIKA, ktoré táto spoločnosť v súčasnosti so sebou nesie aj napriek protivetrom, ktoré musí riešiť. Viac detailov o posledných earnings tejto spoločnosti sa dočítate v našej privátnej discord mastermind investičnej skupine ako premium člen.

Predaj PUT opcie na spoločnosť MPW, strike 5, expirácia Jan17 25, premium mid 120 USD
Predaj PUT opcie na spoločnosť MPW, strike 5, expirácia Aug16 25, premium mid 69 USD

Volatilita je parameter, ktorý meria intenzitu kolísavosti ceny určitého podkladu (napr. akcie) za dané časové obdobie. Čím je volatilita väčšia, tým viac cena osciluje a tak vytvára väčšie cenové rozpätie. Vo svete opcií sa stretávame s dvoma základnými volatilitami: historickou a implikovanou. Obe hodnoty sa vyjadrujú v percentách

Historická volatilita

Historická volatilita vychádza z historických cien určitého aktíva. Vyjadruje mieru rizikovosti investovania do inštrumentu alebo celého portfólia investičných nástrojov. Je to miera odchýlky od očakávanej ceny/výnosnosti podkladu v priebehu časového obdobia. Spravidla sa určuje ako smerodajná odchýlka a prepočítava sa na ročnú volatilitu. Zjednodušene môžeme povedať, že volatilita je miera kolísania ceny podkladu za posledný rok.

Historická volatilita, ako už sám názov napovedá, nám hovorí o vývoji v minulosti, nehovorí nič o budúcnosti. Pre investora je to dôležitý parameter, pretože v mnohých prípadoch možno z vývoja v minulosti odhadovať vývoj budúci.

Implikovaná volatilita
Implikovaná volatilita je očakávanie budúceho fluktuačného rozpätia ceny podkladového aktíva, ktorá je už zahrnutá v aktuálnej hodnote opcie. Nehovorí nám teda, ako sa veci mali v minulosti, ale hovorí nám niečo o očakávaní v budúcnosti.

Na rozdiel od historickej volatility sa implikovaná volatilita neustále mení. Ceny opcií sa stále pohybujú na základe zmeny ponuky a dopytu. Ak je napr. vysoký dopyt po put opciách (napríklad preto, že sa očakáva prepad trhu) implikovaná volatilita vzrastie a vďaka tomu vzrastie aj cena opcie. Majú na ňu vplyv rôzne faktory – makroekonomické či politické udalosti, vyhlasovanie kvartálnych výsledkov a ďalšie.
Cenu opcie (P) môžeme zjednodušene vyjadriť ako funkciu ceny podkladu (S), času do exspirácie (T) a volatilitu podkladu (HV).

P = f( S, T, HV)

Dosadením hodnôt je možné stanoviť teoretickú cenu opcie P. Na burze sa však trhová cena opcie môže líšiť od jej teoretickej ceny. Napr. pred blížiacim sa vyhlasovaním výsledkov spoločnosti tzv. earnings narastá cena opcií, pretože trh očakáva nejaké výsledky, ale nemá istotu, aké budú a aký budú mať vplyv na cenu podkladu. Čím je implikovaná volatilita vyššia, tým väčšia je neistota na trhu a teda sa predpokladá aj väčší pohyb a opčná prémia narastá.

Implikovaná volatilita je teda kľúčovým prvkom na ocenenie opčnej prémie. Jej hodnota je určená trhom na základe ponuky a dopytu. Market makeri, ktorí neustále kótujú ceny opcií a sprostredkovávajú likviditu trhu, určujú výšku implikovanej volatility svojou ponukou bid a ask cien.

Implied Volatility Rank (IV Rank)

IV Rank ukazuje aktuálnu implikovanú volatilitu konkrétneho podkladového aktíva vo vzťahu k implikovanej volatilite za posledných 52 týždňov. Ak je IV Rank nulový, znamená to, že aktuálna úroveň implikovanej volatility dosiahla najnižšiu úroveň za posledný rok. Ak sa Implied Volatility Rank rovná 100, znamená to, že implikovaná volatilita dosiahla najvyššiu úroveň za posledný rok.

Implied Volatility Rank nám pomáha pochopiť, či je implikovaná volatilita konkrétneho nástroja vysoká alebo nízka. Keď je implikovaná volatilita vysoká, môže byť užitočné sledovať opčnú stratégiu, ktorá profituje z klesajúcej volatility, zatiaľ čo keď je implikovaná volatilita nízka, môže byť užitočné sledovať opčnú stratégiu, ktorá profituje z rastúcej volatility.

Pochopenie historickej a implikovanej volatility nie je najjednoduchšie, ale ide o dôležitý aspekt v opčnom obchodovaní. V zázname z môjho posledného analytického investičného workshopu z 23.5.2024 pre našich PREMIUM členov nájdete na tému volatility opcií na naše výnosové dividendové stockpicking portfólio niekoľko konkrétnych príkladov, ktoré Vám určite pomôžu zorientovať sa v tejto problematike. Prípadne ak by ste chceli zaradiť opcie do Vášho investičného prístupu a portfólia, prečítajte si viac o mojom Praktickom opčnom kurze.

img

Chceš vedieť, ako začať investovať?

Stiahni si e-book Investorom za pár klikov


Podobné články