Jarné „investičné“ upratovanie

Norbert Nepela

Jar je v plnom prúde a okrem jarnej únavy sa s týmto ročným obdobím tradične spája aj veľké jarné upratovanie. A tak ako sa upratuje doma či na dvore, rovnako je dobré upratať si aj v investíciách.

Čo to vlastne to „investičné upratovanie“ je? A ako na to?

 Investičné upratovanie, tak ako ho „papučovo“ vnímam, zahŕňa tieto tri činnosti:

 1. Inventúra stavu portfólia
 2. Validácia „platnosti“ existujúcich investícií
 3. Rebalancing portfólia

 (Poznámka: Ideálne by bolo robiť si upratovanie raz štvrťročne, ale keďže vieme, že času je málo a priority tiež bývajú rôzne, mali by sme si upratať aspoň raz ročne.)

Inventúra stavu portfólia

Základom pre upratanie je vedieť, aký „neporiadok“ vlastne upratujeme. V rámci inventúry si urob prehľad o tom,

 1. Aké je rozloženie tvojich investícií do rôznych tried aktív (cash, dlhopisy, akcie)
 2. Aký je časový horizont Tvojich investícií (t.j. kedy budeš investované peniaze potrebovať vytiahnuť)
 3. Koľko investičných titulov vlastníš v každej triede
 4. Aká je aktuálna finančná „váha“ každého titulu v portfóliu
 5. Aké je rozdelenie Tvojich investícií podľa veľkosti spoločnosti, odvetvia, či regiónu. Inými slovami, ako diverzifikuješ...
 6. Ktoré tituly generujú koľko pravidelného príjmu (dividendy, kupóny)
 7. Aká bola miera kapitálového zhodnotenia jednotlivých titulov
 8. Aká bola úspešnosť jednotlivých investičných prístupov/stratégií
 9. Aký bol Tvoj celkový investičný výsledok za uplynulý /dosiahla

Je až zarážajúce, že väčšina investorov takýto prehľad nemá vôbec, menšina len čiastočne a len zopár vie odpovedať na všetky uvedené otázky. Nechcem rýpať, ale do ktorej skupiny patríš Ty...?

Validácia platnosti investícií

Druhým krokom je overenie, či investície, ktoré vlastníš, sú stále dobrými investíciami. V tomto kroku upratovania hľadáš pre jednotlivé investičné tituly odpovede na nasledujúce otázky:

 1. Naplnili sa Tvoje investičné predpoklady? Ak nie, aké sú dôvody?
 2. Je spoločnosť stále taká dobrá (finančná sila, efektívnosť manažmentu, konkurenčná výhoda, dividenda, ...), ako v čase nákupu (alebo lepšia)?
 3. Ako sa zmenilo „okolie“ spoločnosti (štruktúra a miera dopytu, miera konkurencie, vyjednávacia sila dodávateľov, ceny vstupov, hospodárska a politická situácia, ...)? Je pre spoločnosť priaznivejšie alebo naopak?
 4. Aký je potenciál rastu spoločnosti do budúcnosti?
 5. Aká je. miera rizika platobnej neschopnosti (pri dlhopisoch)
 6. Aká je aktuálna valuácia spoločnosti
 7. Aký je potenciál rastu ceny akcií, resp. rastu dividend?
 8. Oplatí sa túto konkrétnu investíciu držať, dokúpiť, alebo predať?

Na konci tohto kroku by si mal odpredať tie investície, ktorých investičná téza už nie je platná, resp. ktorých potenciál rastu už nie je pre Teba uspokojivý.

Rebalancing

Posledným krokom upratovania je tzv. Rebalancing – akési uvedenie portfólia do „rovnovážneho stavu“. Rebalancing robíš z pohľadu:

 1. Alokácie do jednotlivých tried aktív. Keďže investičný horizont má tendenciu sa postupom času skracovať, časom budeš pravdepodobne čoraz väčšiu časť svojho portfólia presúvať do menej volatilných aktív – dlhopisov a peňažných nástrojov. Takže sa zamysli – nie je čas presunúť časť peňazí z akcií do dlhopisov/cash-u?
 2. Geografickej diverzifikácie. Aj keď je svet poprepájaný a veľké spoločnosti sú často globálne, aj tak podľa štatistík až 80% výkonnosti spoločnosti je daných ekonomikou regiónu, v ktorom pôsobí. A rôzne regióny majú rôzne potenciály. Zamysli sa nad tým, či je Tvoje portfólio dostatočne geograficky rozložené, aby Ťa nestiahla na dno kríza jedného regiónu...
 3. Odvetvovej diverzifikácie. Podobná logika ako pri geografickej diverzifikácie, len aplikovaná na odvetvie.
 4. Rovnováhy jednotlivých titulov. V rámci papučového investovania zastávam názor, že investície v rámci jednej triedy aktív/geografickej lokality/odvetvia by mali byť zastúpené rovnakým dielom – napr. ak mám nakúpené akcie 5 spoločností, aktuálne peňažné vyjadrenie hodnoty investície do každej z týchto piatich spoločností by malo byť rovnaké (treba pamätať na to, že rebalancujeme len tie investície, ktoré sú stále „platné“). Mieru rovnovážnosti posudzuješ aktuálnou peňažnou hodnotou investície, t.j. cieľom je dosiahnuť rovnovážny stav jednotlivých titulov počítaný podľa aktuálnej ceny konkrétnych akcií/dlhopisov.

Tak, a máme upratovanie za sebou. Bola to fuška, však? Ale určite po ňom ostal dobrý pocit a určite máš lepší prehľad o svojom portfóliu... Alebo sa mýlim?

0 Komentárov

No Comment.