Ako investovať do akcií na Slovensku – zoznámenie s bratislavskou burzou

Norbert Nepela

Kapitálové trhy fungujú nielen v New Yorku, Amsterdame, Londýne, Tokyu, Hongkongu, či Shanghaji. Fungujú aj na oveľa menej exponovaných miestach. Slovensko nie je výnimkou.

Základom pre trh cenných papierov sú a) emitenti cenných papierov (spoločnosti vydávajúce obchodovateľné akcie alebo dlhopisy) a b) miesto, kde sa tieto cenné papiere nakupujú a predávajú. Obchodovateľných spoločností je na Slovensku pomenej, ale pri troche chuti a šťastia sa možno bude dať vybrať. No a úlohu trhu hrá Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB).

Poďme sa teraz pozrieť, ako funguje bratislavská burza, do čoho môžeš investovať a ako tak môžeš spraviť.

Burza

BCPB je akciová spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1991 a obchodovať sa na nej začalo v roku 1993. Zoznam aktuálnych akcionárov je tu. BCPB je jediným organizátorom regulovaného trhu s cennými papiermi v Slovenskej republike a riadi sa zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, ostatnými právnymi predpismi a Burzovými pravidlami. Obchodovať na nej môžu len členovia Burzy.

Pre Teba to znamená, že ak chceš na BCPB nakupovať a predávať akcie, potrebuješ tak urobiť prostredníctvom inštitúcie, ktorá je členom Burzy.

BCPB prevádzkuje 2 základné typy trhov – Regulovaný trh a tzv. Mnohostranný obchodný systém (MTP). Líšia sa tým, že regulovaný trh má centrálnu autoritu, ktorá ho „spravuje“. MTP je skôr akousi platformou pre oprávnených účastníkov na párovanie ponuky a dopytu cenných papierov, ktoré často nemajú vlastný oficiálny trh. MTP je v drvivej väčšine elektronický, zatiaľ čo burza môže mať aj fyzickú lokalitu (aj keď aj tu je trend presunu k elektronickej verzii).

Regulovaný trh je členený na kótovaný trh (hlavný a paralelný) a regulovaný voľný trh.

Cenné papiere

Slovenský trh cenných papierov je primárne o dlhopisoch. Ku koncu roka 2016 bolo na BCPB registrovaných 68 akciových emisií od 49 emitentov, z čoho 54 emisií sa obchodovalo na regulovanom voľnom trhu. Pre porovnanie, emisií dlhopisov bolo ku koncu roka 2016 „až“ 202, z čoho bolo 153 emisií hypotekárnych záložných listov, 17 emisií štátnych dlhopisov, 1 emisia štátnych pokladničných poukážok, 6 emisií bankových dlhopisov a 25 emisií podnikových dlhopisov. Aktuálny zoznam nájdeš na tejto stránke.

Transakcií je na bratislavskej burze tiež veľmi málo. Za rok 2016 (250 dní) bolo zrealizovaných 2069 obchodov, čo je v priemere len niečo vyše 8 obchodov denne. Dlhopisy sú na tom „výrazne“ lepšie s celkovým počtom 4530 obchodov a denným priemerom niečo cez 18.

Brokeri (+ poplatky)

Ak som už spomenul, ak chceš obchodovať na BCPB, musíš tak urobiť prostredníctvom jedného z členov Burzy, čo sú väčšinou banky. Predpokladom je, že máš buď vlastný majetkový účet u Centrálneho depozitára (to je subjekt, ktorého úlohou je zabezpečiť vysporiadanie zrealizovaných burzových obchodov) alebo je Tvoj „účet“ súčasťou zberného účtu, ktorý má u Centrálneho depozitára otvorený člen burzy. Cena za vedenie majetkového účtu CP u Centrálneho depozitára sa pre fyzické osoby pohybuje od 1 EUR do 10 000 EUR za mesiac, podľa objemu cenných papierov na účte (viac info a výpočet v cenníku). Pre viac info o podmienkach a poplatkoch sa potrebuješ informovať u konkrétneho člena burzy alebo priamo u Centrálneho depozitára.

Na zamyslenie pre investora

Predtým, ako sa rozhodneš investovať alebo neinvestovať do slovenských cenných papierov na BCPB, je potrebné si zvážiť viacero faktorov.

Výnosy

Výnosy slovenských cenných papierov, obzvlášť dlhopisov, sú vyššie, ako na rozvinutejších trhoch. Výnimkou nie je kupón (ročný úrokový výnos) vo výške až 6%. Je to dané celkovou mierou rizika takejto investície, ktorá je vyššia ako investícia do dlhopisov stabilných nadnárodných spoločností. Z tohto pohľadu môže byť pre investora hľadajúceho vyšší pravidelný výnos (aj za cenu vyššieho podstúpeného rizika) slovenský trh zaujímavejší ako napríklad americký.

Likvidita

Problémom slovenského trhu je likvidita. To jest schopnosť relatívne rýchlo predať vlastnené cenné papiere za aktuálnu trhovú cenu. Ak sa denne udeje v priemere len 8 akciových a 18 dlhopisových transakcií (z celkového počtu 68 resp. 202 emisií), potom sa môže stať, že na zrealizovanie transakcie budem musieť čakať aj viac ako týždeň. A to nehovorím o tom, že totálne netuším, či obchod budem za požadovanú cenu vôbec schopný zrealizovať.

V prípade, že vlastním cenné papiere s pravidelným výnosom (dividenda, kupón, úrok), nemusí to byť až taký problém. Ak však vlastním akcie nevyplácajúce dividendu, môžem na obchod čakať naozaj veľmi dlho. Každý mesiac sa totiž na BCPB zobchoduje len značná menšina všetkých emisií...

Analytické dáta/riziko

No a nakoniec je tu otázka podkladov pre investičné rozhodovanie a investičného rizika. Prvé riziko súvisí s likviditou a schopnosťou zrealizovať transakciu za relevantnú cenu. Bežne sa na BCPB stáva, že transakcia je zrealizovaná za cenu aj niekoľko percent rozdielnu od predošlej trhovej. Raritou dokonca nie je ani rozdiel v desiatkach percent, aj keď zase až také bežné to nie je...

Ďalšie riziko súvisí s celkovou ekonomicko-politickou situáciou a dopadom prípadných zmien a rozhodnutí na ceny akcií. V tomto ohľade považujem Slovensko za jednu z rozvíjajúcich sa krajín, so všetkými investičnými plusmi a mínusmi.

No a posledným faktorom je dostupnosť informácií pre analýzu. Aj keď značnú časť emitentov obchodovaných na burze budeš asi poznať z každodenného života alebo z novín, relevantná investičná analýza je druhá vec. Štruktúrované dáta pre analýzu sú síce dostupné napríklad na stránke Finstat, sú však platené. Bezplatná obdoba je napríklad v Registri účtovných závierok, tam však nie sú dáta štruktúrované a treba sa prehrýzať účtovnou závierkou v podobe, v akej ju spoločnosť zverejnila. Alternatívou je stiahnutie si výročnej správy zo stránky spoločnosti, ak takú možnosť ponúka (staršie výročné správy ponúka aj register účtovných závierok). Ale zase je tu aj pozitívum – ako akcionár slovenského podniku môžeš jednoducho chodiť na valné zhromaždenia a hlasovať o predložených návrhoch, a takto priamo realizovať svoje vlastnícke práva ?

Záver

Rozhodnutie investovať na slovenskej burze je jedno z ťažších investičných rozhodnutí. Zaujímavé môžu byť pre investora výnosy, ktoré sú, v porovnaním s US alebo vyspelými európskymi trhmi, vyššie. Rizikom je jednoznačne likvidita a horšia dostupnosť relevantných analytických dát. Preto si myslím, že investovanie cez BCPB (aspoň zatiaľ) nie je tak úplne „Papučové“...

Ak máš skúsenosti s obchodovaním na BCPB, podeľ sa o ne v komentároch.