Podmienky použitia a ochrany osobných údajov

Vitaj Papučový investor!

Práve si otvoril dokument popisujúci podmienky a pravidlá

  • používania obsahu, ktorého pôvodcom je Papučový investor, jeho členovia, resp. oprávnení partneri.
  • poskytovania investičného poradenstva
  • ochrany osobných údajov

Keďže poriadok musí byť, a aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam a sporom, registráciou resp. používaním obsahu na stránkach a v emailovej komunikácii od PI súhlasíš s týmito podmienkami a pravidlami. Ak s obsahom tohto dokumentu nesúhlasíš, prosím odhlás sa z e-mailového zoznamu a požiadaj o zrušenie svojho účtu.

Úvodné ustanovenia:

Papučový investor, www.papucovyinvestor.sk, (ďalej aj ako „PI“) je stránka zameraná na investičné vzdelávanie a diskusiu o investíciách. Stránku prevádzkuje spoločnosť Papučový investor, s.r.o., ktorej spoločníkmi sú spoločnosti NN Personal, s. r. o. a Smart Invest One, s.r.o. Spoločnosť Papučový investor, s.r.o. zastrešuje všetky právne a obchodné vzťahy súvisiace s prevádzkovaním stránky a jej obsahu. V odôvodnených prípadoch môže PI realizovať svoje aktivity aj prostredníctvom svojich partnerov.

PI si vyhradzuje právo tieto podmienky použitia kedykoľvek zmeniť, pričom nové podmienky nadobudnú platnosť dňom ich zverejnenia na webstránke PI (https://www.papucovyinvestor.sk/ochrana-osobnych-udajov/). O zásadnejších zmenách budeme informovať na stránke webu a registrovaných členov aj formou e-mailu.

Krajina pôsobenia:

Primárna oblasť nášho pôsobenia je Slovenská republika a pôsobíme v súlade s platnými zákonmi SR. Ak si z inej krajiny, prosím, pred využitím našich informácií prever legislatívny rámec platný v Tvojej lokalite.

PI informácie a informačné kanály:

PI poskytuje informácie prostredníctvom svojej webovej stránky, emailovej komunikácie, online webinárov a čas od času aj osobne na špeciálne organizovaných udalostiach. Aj keď robíme všetko, čo je v našich silách, nemôžeme garantovať, že ktorýkoľvek kanál bude za každých okolností dostupný z každého miesta.

PI čerpá informácie z verejne dostupných zdrojov a platených informačných služieb. Aj keď veríme v ich kvalitu, tieto nemusia byť vždy presné, a preto PI nepreberá zodpovednosť za závery vychádzajúce z takýchto informácií.

Všetky názory vyjadrené členmi PI sú názory ich vlastné a v niektorých prípadoch sa názory jednotlivých členov PI nemusia zhodovať. Toto právo si vyhradzujeme. Keďže si pluralitu názorov ceníme, nemáme v úmysle a ani nie je našou zodpovednosťou zabezpečiť, aby sa rozdielne názory zjednotili.

Komunikácia, využívanie informačných kanálov a nástrojov

Podporujeme aktívnu a podnetnú diskusiu na našich stránkach. Nebudeme však tolerovať príspevky, ktoré sú vulgárne, dehonestujúce, osočujúce, neslušné, alebo znevažujúce. Ako používateľ/člen PI sa zaväzuješ dodržiavať kultúru prejavu v rámci všetkých komunikačných kanálov. Kritika a nesúhlas sa dajú vyjadriť aj slušným a konštruktívnym spôsobom.

Ako používateľ sa zaväzuješ nevyužívať priestor PI na propagáciu a reklamu, či už vlastnú alebo tretích strán. Rovnako sa zaväzuješ nepublikovať obsah, ktorý nesúvisí s poslaním a predmetom PI, a to ani formou odkazov naň. Rovnako nesmieš bez súhlasu dotknutých osôb zverejňovať akékoľvek osobné informácie o týchto osobách.

PI pomáha ostatným investorom v ich investičnom zdokonaľovaní sa, pri založení a prevádzkovaní svojho vlastného investičného klubu a pri vlastnej investičnej analýze. Všetky prípadné dokumenty a šablóny, ktoré v tejto súvislosti PI, jeho členovia alebo partneri poskytnú, budú poskytnuté „ako sú“. Ich použitie a spoľahnutie sa na ne je výhradne na Tvojom rozhodnutí a PI, jeho členovia ani partneri nenesú zodpovednosť za dôsledky, ktoré ich použitím môžu vzniknúť, keďže nepoznajú Tvoju špecifickú situáciu.

Ochrana duševného vlastníctva:

Všetok obsah na web stránke PI a v emailovej komunikácii, vrátane všetkých šablón a príloh, je duševným vlastníctvom PI, resp. jeho členov. Pre vlastné nekomerčné použitie môžeš spraviť jednu kópiu obsahu za predpokladu, že bude jasne identifikovaný jeho pôvod a autor (formulkou Copyright [aktuálny rok] Papučový investor – všetky práva vyhradené). Akékoľvek iné použitie, vrátane komerčného, je podmienené výslovným písomným súhlasom PI, jeho členov resp. partnerov.

Publikovaním vlastného obsahu (napr. komentáre, analýzy, fotky, médiá a pod.) na stránkach PI udeľuješ PI a jeho partnerom neobmedzenú licenciu na jeho použitie. V prípade použitia takéhoto obsahu tento vždy použijeme v kontexte spolu s identifikáciou autorstva, okrem prípadu, že tento obsah bude použitý v rámci širšej agregácie bez možnosti  jednoznačnej identifikácie jednotlivých súčastí. Bez Tvojho súhlasu nebudeme používať Tvoj obsah pre účely reklamy. Ty nám zasa zodpovedáš za to, že obsah, ktorý budeš na stránkach PI publikovať je Tvojím vlastníctvom, resp. že máš na jeho publikovanie oprávnenie.

Investičné poradenstvo

Spoločníci Papučový investor, s.r.o. sú viazanými investičnými agentmi spoločnosti Finax o.c.p., a.s. a operujú ako sprostredkovatelia investičných produktov Finax. V tejto súvislosti sú NN Personal, s.r.o. a Smart Invest One, s.r.o. prostredníctvom oprávnených osôb v rámci aktivít Papučového investora aj mimo nich oprávnené poskytovať investičné poradenstvo súvisiace s týmito investičnými produktami a nástrojmi .

PI, jeho členovia ani partneri však nemôžu poskytnúť personalizované investičné poradenstvo mimo investičných produktov a nástrojov Finax. Charakter nášho pôsobenia nám často neumožňuje poznať všetky relevantné skutočnosti o Tebe a Tvojich investičných potrebách, a teda nedokážeme tvrdiť, že konkrétny spôsob investovania alebo investície sú pre Teba vhodné. Ak máš záujem o nezávislé personalizované investičné poradenstvo, prosím obráť sa na licencovaného investičného poradcu.

Investície uvádzané  na stránkach PI sú investície, ktoré skutočne realizujeme. Aj keď naše názory „podopierame“ reálnymi peniazmi, cieľom našej komunikácie je ukázať, do čoho investujeme, ako rozmýšľame a týmto spôsobom pomôcť ostatným papučovým investorom investične sa vzdelávať a rásť. V žiadnom prípade nepredstavujú takéto informácie výzvu na kúpu alebo predaj akcií alebo na nasledovanie určitého investičného prístupu.

Ako investor si uvedomuješ, že hlavnú zodpovednosť za Tvoju finančnú situáciu nesieš Ty. Informácie poskytnuté PI, jeho členmi alebo partnermi nenahradzujú Tvoju vlastnú analýzu a úsudok. Finálne rozhodnutie o akejkoľvek investícii, investičnej stratégii alebo spôsobe použitia či nepoužitia Tvojich financií je Tvoje vlastné a PI, jeho členovia ani partneri za takéto rozhodnutie a najmä jeho dôsledky nenesú žiadnu zodpovednosť.

Bezplatná registrácia

Každý návštevník má možnosť bezplatnej registrácie na stránke po zadaní svojho mena, priezviska a emailovej adresy. Podmienkou bezplatnej registrácie je súhlas s týmito podmienkami použitia.

Prémiové členstvo

Prémiové členstvo sprístupňuje členovi prémiový obsah v rozsahu predovšetkým, ale nie výlučne: prístup k prémiovým portfóliám, online úradným hodinám, online vzdelávacím kurzom, záznamom z realizovaných webnárov a prístup do prémiovej diskusnej skupiny. Prémiové členstvo je platené na obdobie 1 rok s automatizovanou obnovou. Nové členstvo sa zakupuje vždy za aktuálnu cenu uvedenú na platobnom formulári. Táto cena je potom platná počas celého trvania prémiového členstva až do jeho zrušenia, aj v prípade, že medzičasom dôjde k jej zvýšeniu. Pred zrealizovaním prvej platby má prémiový člen nárok na 30 dňovú skúšobnú dobu. Ak člen zruší svoje prémiové členstvo počas tejto doby, platba za prémiové členstvo nebude zrealizovaná. Každý používateľ má narok na práve jednu skúšobnú dobu. Ak po zrušení prémiového členstva používateľ bude opätovne chcieť zriadiť ďalšie prémiové členstvo, skúšobná doba nebude aplikovaná a používateľovi bude naúčtovaná aktuálna cena prémiového členstva. PI môže ponúknuť viacero úrovní prémiového členstva líšiacich sa rozsahom ponúkaných služieb, dobou platnosti, resp. cenou.

Cena a platobné podmienky

Výšku poplatku pre jednotlivé úrovne prémiového členstva určí PI. Nová cena nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia na príslušnej stránke a vzťahuje sa na všetky nové predplatné. Cena už zakúpených predplatných sa po dobu ich platnosti nemení.

Realizácia platieb

PI na účely platby využíva služby Stripe. Platba je realizovaná prostredníctvom zadania údajov o platobnej karte. Transakcia, po zadaní platobných údajov a kliknutí na príslušné „nákupné“ tlačidlo na stránke Papučového investora, prebehne na zabezpečených serveroch Stripe. Papučový investor poskytne na stránke možnosť aktualizácie platobných údajov (napr. pre prípad exspirácie platobnej karty). Papučový investor nezbiera ani neukladá Tvoje platobné údaje.

Zvýšenie úrovne členstva

Ak je dostupných viacero úrovní Prémiového členstva (a ešte nie si na najvyššej), môžeš kedykoľvek svoje členstvo „upgrade-ovať“ kliknutím na príslušné nákupné tlačidlo. V takomto prípade Ti bude účtovaný rozdiel hodnôt novej a pôvodnej úrovne členstva do konca predplateného obdobia. Pri opätovnom obnovení Ti bude naúčtovaná plná suma novej úrovne Prémiového členstva.

Zníženie úrovne členstva

Úroveň svojho členstva môžeš kedykoľvek znížiť kliknutím na príslušne tlačidlo zníženia úrovne členstva. V takom prípade Ti bude „nespotrebovaná“ časť hodnoty vyššieho členstva započítaná ako kredit pri opätovnom obnovení nižšej úrovne členstva.

Zrušenie prémiového členstva

Prémiové členstvo bude automaticky ukončené v prípade, že vyprší doba predplatného a nedôjde k jej predĺženiu. Prémiové členstvo s automatickou obnovou môžeš kedykoľvek zrušiť cez možnosť na svojej profilovej stránke. Vtedy bude Tvoje Prémiové členstvo ukončené pri najbližšom dátume obnovy.

Ak chceš ukončiť Prémiové členstvo pred vypršaním obdobia, na ktoré bolo zakúpené, urobíš tak zaslaním emailu s požiadavkou na adresu info@papucovyinvestor.sk. V takom prípade Ti bude nespotrebovaná pomerná časť Tvojho členstva refundovaná.

V prípade ukončenia Prémiového členstva bude Tvoje členstvo a prístup k obsahu stránky nastavený na úroveň bezplatnej registrácie.

Predčasné ukončenie:

PI si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia zmazať akýkoľvek účet, registráciu alebo obsah, ktorý porušuje tieto podmienky použitia. Rovnako máš ako užívateľ aj Ty právo kedykoľvek zrušiť svoje členstvo a požiadať nás o zrušenie a zmazanie Tvojho účtu. V prípade platených účtov budeš mať ako platiaci člen pri takomto zmazaní Tvojho účtu nárok na refundáciu pomernej časti zaplatenej sumy.

Ochrana osobných údajov

Aké údaje spracovávame

Papučový investor spracováva a uchováva výhradne iba údaje, ktoré mu aktívne poskytneš

  1. pri registrácii na stránke Papučového investora
  2. pri registrácii na niektoré z podujatí, ktoré Papučový investor organizuje a počas týchto podujatí.
  3. pri otvorení si účtu vo Finax o.c.p., a.s

V prípade bodov 1 a 2 ide o údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa. Tieto údaje PI spracováva automatizovane a sú uložené na náležite zabezpečených serveroch.

V prípade bodu 3 ide o rozsah údajov stanovený príslušnou legislatívou, predovšetkým zákonom o finančných službách a zákonom o finančnom sprostredkovaní. Ide predovšetkým o údaje uvedené v Protokole o sprostredkovaní investičnej služby a Zmluve o riadení portfólia. Tieto údaje PI spracováva manuálne a sú uložené na náležite zabezpečených serveroch.

Poskytnutím údajov podľa bodov 1 až 3 nám dávaš súhlas so spracovaním údajov pre účely a po dobu podľa nasledujúceho odseku.

Papučový investor môže organizovať pravidelné alebo občasné bezplatné "offline" udalosti. Z takýchto udalostí môže vzniknúť audio-vizuálna dokumentácia, ktorú Papučový investor môže ďalej využiť na účely online propagácie svojich aktivít. Účasťou na bezplatných offline udalostiach súhlasíš s tým, aby Papučový investor takto získané audio-vizuálne záznamy ďalej použil bez zverejnenia Tvojho mena. Papučový investor sa však pri zhotovovaní takýchto záznamov bude vždy snažiť, aby záznamy boli zhotovené tak, aby jednoznačná identifikácia konkrétnych účastníkov bola čo najzložitejšia.

Účel a doba spracovania údajov

Tvoje osobné údaje použijeme výhradne na nasledujúce účely:

  • Zasielanie emailovej komunikácie
  • Zabezpečenie prístupu k službám a obsahu na stránke Papučového investora.
  • Kontaktovanie v súvislosti s Tebou vlastnenými investičnými produktami Finax o.c.p., a.s.
  • Poskytnutie údajov štátnym orgánom v prípadoch určených zákonom alebo súdom

Údaje podľa bodov 1 a 2 predchádzajúcej kapitoly, s výnimkou audio-vizuálnych záznamov z udalostí, spracúvame po dobu, po ktorú máš na stránke Papučového investora aktívny účet. Možnosť odhlásenia sa z emailového zoznamu je možné prostredníctvom linky v každom emaile. Účet je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom vyplnenia formulára na profilovej stránke. V tomto prípade kompletne zmažeme všetky Tvoje údaje na našich stránkach bez možnosti obnovy a to najneskôr do 48 hodín odo dňa prijatia požiadavky. Jediný spôsob, ako znovu pristúpiť k obsahu Papučového investora bude cez opätovnú registráciu.

Údaje podľa bodu 3 predchádzajúcej kapitoly spracúvame a uchovávame po dobu trvania Tvojho zmluvného v vzťahu s Finax .o.c.p., a.s ako poskytovateľom a NN Personal, s.r.o. resp. Smart Invest One, s.r.o. ako sprostredkovateľom investičnej služby, a tiež po zákonom stanovenú dobu po jeho ukončení.

Právo na informáciu o spracovávaných osobných údajoch

Kedykoľvek si môžeš vyžiadať informáciu o rozsahu a obsahu osobných údajov, ktoré o Tebe prevádzkovateľ Papučového investora uchováva a spracúva. Stačí poslať žiadosť mailom na info@papucovyinvestor.sk. Odpoveď o rozsahu a obsahu uchovávaných údajov Ti pošleme rovnako emailom najneskôr do 7 dní od obdržania žiadosti.

Verzia 4.03 publikovaná dňa 8.12.2022