Čo je dlhopis a ako funguje?

Norbert Nepela

Dlhopisy sú jedným zo základných stavebných pilierov tzv. „výnosového“ (income) investovania. Medzi investormi sú v krátkom a strednom horizonte obľúbené najmä kvôli nízkej „kolísavosti“ cien a stabilnému výnosu z „kupónu“.

Čo je to dlhopis?

Dlhopis je listinné alebo elektronické uznanie dlhu (dlžobný úpis) zo strany vydavateľa dlhopisu (dlžníka) voči nadobúdateľovi dlhopisu (veriteľovi). V dlhopise dlžník hovorí, aký úrok (odborne nazývaný „kupón“) bude veriteľovi vyplácať a kedy mu vráti istinu (doba splatnosti).

Rôzne typy dlhopisov

Hlavnými kategóriami dlhopisov podľa vydavateľa (nazývaného aj „emitent“) sú dlhopisy štátne, komunálnepodnikové.

Podľa doby splatnosti sa dlhopisy delia na krátkodobé (do 3 rokov), strednodobé (3-10 rokov) a dlhodobé (nad 10 rokov). Štátne dlhopisy, prípadne pokladničné poukážky, mávajú dobu splatnosti od rádovo dní až do 30 rokov, podnikové a komunálne sú zväčša strednodobé.

Výnosnosť a cena dlhopisu

Aj keď prospekty dlhopisov a dlhopisových fondov uvádzajú viacero druhov výnosov, keď sa pri dlhopisoch hovorí o výnose, väčšinou sa hovorí o „výnose do splatnosti“. Výnos do splatnosti („Yield to maturity“) je súčet všetkých vyplatených úrokov, výnosu z reinvestície vyplatených úrokov pri rovnakej úrokovej sadzbe a rozdielu medzi kúpnou cenou a nominálnou cenou dlhopisu, a to za obdobie od nákupu dlhopisu až do jeho splatnosti (t.j. do dátumu, kedy emitent vyplatí vlastníkovi dlhopisu istinu). Takéto vyjadrenie výnosu umožňuje porovnať dlhopisy s rôznou výškou kupónu a dobou splatnosti.

Cena dlhopisu je cena, za ktorú môžeme daný dlhopis kúpiť – pri vydaní dlhopisu to býva nominálna cena, v neskoršej fáze to býva cena trhová. Cena dlhopisov je závislá od pohybov úrokových sadzieb v ekonomike. Pri klesajúcich sadzbách cena dlhopisov stúpa, a naopak, keď úrokové sadzby stúpajú, cena dlhopisov klesá. Mieru „citlivosti“ na pohyb úrokových sadzieb vyjadruje veličina zvaná „durácia“ (uvádzaná pri každom dlhopise alebo dlhopisovom fonde), pričom platí, že čím vyššia durácia, tým výraznejší pohyb ceny dlhopisu pri zmene úrokovej sadzby.

Riziká investovania do dlhopisov

Dlhopisy a investície do nich sú vystavené 3 základným druhom rizík:

  1. Kreditné riziko – riziko, že spoločnosť nebude schopná splácať svoje záväzky (tzv. „default“). Pri štátnych dlhopisoch je toto riziko rovné riziku bankrotu krajiny – nedeje sa to často, ale občas sa stane... Preto pri investovaní do štátnych dlhopisov je potrebné posúdiť ekonomickú silu krajiny, mieru zadlženia, potenciál rastu. Pri podnikových dlhopisoch je potrebné spraviť tzv. „credit risk“ analýzu, čo je v podstate proces, ktorý používajú banky pri poskytovaní podnikateľských úverov.
  1. Úrokové riziko – Nakúp dlhopisov tesne pred zvýšením úrokových sadzieb je predstava, ktorá asi nie je potešujúca pre žiadneho „income“ investora. Pred nákupom dlhopisov je preto vhodné sa „pozrieť“ na celkový stav relevantnej ekonomiky a plány príslušných národných bánk v úrokovej oblasti. Zmena úrokových sadzieb má výraznejší dopad na ceny dlhopisov s dlhšou dobou do splatnosti, preto jedným zo spôsobov znižovania úrokového rizika je nákup dlhopisov z krátkou alebo strednou dobou splatnosti.
  2. Kurzové riziko – v prípade dlhopisov denominovaných v cudzej mene ovplyvňuje celkový dosiahnutý výnos pre investora aj kolísanie menových kurzov.

Prečo investovať do dlhopisov?

Investície do dlhopisov sú odôvodniteľné vyššou bezpečnosťou vložených prostriedkov v krátkom a strednom horizonte pri vysokej bezpečnosti vyplácaného úroku. Je pravdou, že potenciál zhodnotenia väčšinou nie je taký veľký ako pri akciách, avšak z pohľadu dostupnosti svojich peňazí sú vlastníci dlhopisov chránení viac ako vlastníci akcií, t.j. v prípade krachu spoločnosti majú pri vyplácaní pohľadávok prednosť pred akcionármi a výšku kupónu emitent, na rozdiel od výšky dividendy, nedokáže zmeniť. Okrem toho, pri podnikových dlhopisoch investičnej triedy je riziko „defaultu“ tak do 1 percenta.

Ako investovať do dlhopisov?

Asi jediný rozumný spôsob pre bežného investora je prostredníctvom ETF. To znamená: brokerský účet, výber indexu a výber ETF.

Toľko teda na úplný úvod. Pre tých, ktorí by chceli o dlhopisoch vedieť viac, odporúčam prečítať si tento úvod do dlhopisov a keby nestačilo, po ňom aj túto dlhopisovú nadstavbu.

A ako vždy, akékoľvek otázky sú vítané buď v komentároch nižšie alebo na Fóre.