Investičné riziko – Papučový pohľad

Norbert Nepela

„Aký je Váš vzťah k riziku?“ – počuli ste už túto otázku vo svojej banke alebo od finančného poradcu? Ak ste sa už zaujímali o investície, šance sú, že áno. Ako ste na takú otázku odpovedali? Ako sa vôbec dá na ňu odpovedať? A čo to vlastne to riziko je?

Čo je to riziko

Pre účely investovania sa bežne používa tá definícia rizika, kde je riziko vyjadrené ako „pravdepodobnosť straty časti alebo celej investovanej čiastky“. V preklade to znamená, že cena investície klesne pod jej kúpnu cenu, respektíve, že výnos bude nižší ako v prípade uloženia peňazí do bezrizikového finančného produktu. S týmto vrelo súhlasím, avšak cítim potrebu doplniť do definície dovetok „na konci definovaného investičného horizontu“. Z pohľadu investovania do akcií považujem tento dovetok za kľúčový, lebo vylučuje z definície rizika krátkodobú volatilitu trhov, ktorú žiaden investor nemá pod kontrolou.

Keďže riziko je vo svojej podstate o nepriaznivom vývoji ceny, čo teda určuje cenu investície? Na vývoj cien akcií vplýva niekoľko významných faktorov:

  • Ekonomická situácia
  • Charakteristiky trhu – vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi, miera konkurencie, regulácia trhu, potenciál rastu, a pod.
  • Kvalita spoločnosti a jej konkurenčná výhoda
  • Aktuálne nálady na trhu

Okrem nálad na trhu, ktoré zo svojej definície majú krátkodobú povahu, všetky ostatné faktory pôsobia na cenu akcií dlhodobo. Výnosnosť investície je potom funkciou nasledujúcich parametrov:

  • Kvalita analýzy
  • Kúpna cena
  • Investičný horizont (čas)

Z pohľadu Papučového investora existujú teda v konečnom dôsledku tri kľúčové oblasti rizika:

  • Riziko nesprávnej analýzy investície
  • Riziko kúpy investície za príliš vysokú cenu
  • Riziko potreby odpredať investíciu pred dovŕšením investičného horizontu

Riadenie investičného rizika

Riziko nesprávnej analýzy investície

Riziko nesprávnej analýzy má dve možné cesty, ktorými je ho možné zmierniť. Ľahká“ cesta je nájdenie dôveryhodného a skúseného investičného poradcu, na ktorého rady sa spoľahneme. „Ťažšia“ cesta je venovanie energie a času investičnému vzdelávaniu sa a spracovaniu analýz,

Riziko kúpy investície za príliš vysokú cenu

Bez ohľadu na to, koľko znalostí a skúseností s analýzou Papučový investor má, vždy môže niečo prehliadnuť, nesprávne interpretovať, niektoré údaje mu môžu byť jednoducho nedostupné, prípadne môže dôjsť k nepredvídateľnému vývoju v ekonomike, na trhu alebo v spoločnosti samotnej. Toto môže spôsobiť, že vykonaná valuácia nebude presná a investor nakúpi investíciu za príliš vysokú cenu.

Nástroje na zmiernenie tohto rizika sú v princípe dva: diskontná sadzba a „margin of safety“. Diskontná sadzba definuje požadovaný ročný výnos z investície, čím de facto znižuje súčasnú hodnotu investície, a margin of safety hovorí „viem, že sa pri analýze môžem mýliť, preto kúpim len v prípade, že cena bude o definované percento nižšia, ako som odhadol pri valuácii“.

Ja pri analýzach používam diskontnú sadzbu 9% a margin of safety aspoň 20%.

Riziko potreby odpredať investíciu pred dovŕšením investičného horizontu

Zmiernenie tohto rizika súvisí s finančným plánovaním. Príliš často sa stretávam s prístupom „mám nejaké peniaze, ktoré neviem, kedy budem potrebovať“. V takomto prípade je ťažké predísť riziku predčasného výberu.

Papučový investor preto presne vie, aký investičný horizont má pre akú časť svojho portfólia a aktívne s ním pracuje. Zároveň má železnú rezervu pre prípad nepredvídateľných udalostí, aby nemusel siahať na investície do akcií. S peniazmi investovanými do akcií neplánuje žiadne konkrétne výdavky.

Do istej miery môže pomôcť prístup hráčov pokru, ktorí žetóny, ktoré vložili do banku, už nevnímajú ako vlastné (až pokým ich nevyhrajú) a stav svojich žetónov počítajú bez nich. Pre akciové portfólio je tento prístup prospešný aj v tom, že pomôže odosobniť sa od emócií a sústrediť sa na analýzu a fakty.

Záver

Tradičná definícia rizika súvisí s volatilitou cien investície. Papučový investor si však uvedomuje, že volatilita hrá úlohu primárne v krátkodobom horizonte. V dlhodobom horizonte, ktorý by mal byť pre investície do akcií samozrejmý, je riziko definované parametrami, ktoré má investor do značnej miery pod kontrolou.

Preto odmietam všeobecne akceptované tvrdenie, že vyšší výnos je vždy za cenu vyššej miery rizika.

Aký je Tvoj pohľad na investičné riziko? Súhlasíš s článkom alebo to vnímaš inak? Daj vedieť svoj názor v komentároch nižšie.