Podielové fondy a ETF – Čo, prečo a ako

Norbert Nepela

Začínaš s investovaním a necítiš sa ešte na výber konkrétnych spoločností? Alebo nechceš či nemôžeš výberu venovať potrebný čas? Rád by si si stanovil základnú „stratégiu“ investovania a zvyšok nechal na „autopilot“? Alebo chceš zabezpečiť dostatočnú diverzifikáciu bez potreby vkladať veľké sumy peňazí? Nuž, vitaj vo svete podielových fondov!

Čo sú podielové fondy

Investičný podielový fond je v podstate „združenie“ osôb, či už fyzických alebo právnických, ktoré dávajú do spoločného „balíka“ peniaze a za tieto peniaze nakupujú podľa zvolenej stratégie investície. Podľa objemu vložených peňazí vlastní každá z osôb určitý počet „podielov“ na celkovom majetku fondu. Každý deň fond prepočítava svoju celkovú hodnotu, hodnotu jedného podielu, aj počet podielov, ktoré boli podielnikom vydané. Kto chce vložiť do fondu peniaze si v podstate kupuje určitý počet podielov za aktuálnu cenu podielu – fond mu za vložené peniaze „vydá“ nové podiely v aktuálnej hodnote, v účtovníctve navýši počet existujúcich podielov a prepočíta celkovú hodnotu majetku fondu.

V prípade, že podielnik chce časť alebo všetky svoje peniaze uložené vo fonde vytiahnuť, požiada fond o vyplatenie príslušného počtu podielov. Fond mu vyplatí sumu rovnajúcu sa počtu „vyťahovaných“ podielov vynásobenú aktuálnou hodnotou jedného podielu. Tento proces sa nazýva „redemácia“ podielov.

O účtovanie podielov a výber a realizáciu investícií v súlade so stratégiou fondu sa stará „správca fondu“, resp. „manažér fondu“. Ten si za svoje služby podielnikom berie odmenu vo forme poplatku.

Aktívne manažované vs. indexové fondy

Z pohľadu miery „aktívneho manažmentu“ v podstate existujú dva typy fondov – aktívne manažované a indexové

V aktívne manažovaných fondoch sa manažér snaží v súlade s vopred definovanými princípmi aktívne nakupovať investičné tituly, o ktorých si myslí, že sú pre portfólio fondu momentálne najvhodnejšie a predávať tie, o ktorých si myslí, že už pre fond vhodné nie sú.

Indexové fondy, ako to už názov naznačuje, sa snažia kopírovať konkrétny index. Index je akási široká „množina“ investičných titulov, ktoré spĺňajú vopred definované exaktné kritériá. Indexové fondy spravidla raz ročne prehodnocujú, či ich zloženie zodpovedá definovaným pravidlám a neaktuálne tituly z portfólia vyradia a naopak, nové aktuálne zaradia. Tomuto procesu sa hovorí „rebalancing“. Klasickým príkladom indexu je index S&P 500, ktorý obsahuje 500 najväčších amerických spoločností, prípadne Russell 2000, ktorý obsahuje 2000 najmenších amerických spoločností. Kritériom pre index však okrem veľkosti spoločnosti môže byť aj príslušnosť k určitému odvetviu alebo geografickej lokalite, resp. iné charakteristiky, či ich kombinácia. Viac o indexoch sa môžeš dočítať tu.

Na rozdiel od aktívne manažovaných fondov, konkrétne tituly sú do indexových fondov vyberané automaticky, čím odpadá väčšina úsilia manažéra fondu. Preto sú indexové fondy zväčša podstatne lacnejšie, čo sa poplatkov týka, ako aktívne manažované fondy.

Prečo podielové fondy

Podielové fondy sú asi najrýchlejšie rastúce „investičné odvetvie“. V súčasnosti sa majetok v nich uložený pohybuje v biliónoch amerických dolárov. Nečudo. Existuje viacero dôvodov, prečo investovať práve do podielového fondu:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

  • Fondy umožňujú prístup na kapitálové trhy aj ľuďom s malými sumami na investovanie,
  • dávajú Tvojmu investovaniu charakter „autopilota“, čím šetria Tvoj čas,
  • nemusíš mať rozsiahle investičné znalosti,
  • zabezpečujú diverzifikáciu rizika,
  • ponúkajú široký výber investičných nástrojov a stratégií.

[/bullet_block]

Ako nakúpiť fond

Sú dva základné spôsoby, ako môžeš nakúpiť „fond“.

Prvý spôsob je priamo u správcovskej spoločnosti, s ktorou spíšeš zmluvu a v dohodnutých intervaloch a sumách budeš do fondu vkladať peniaze. Na Slovensku správcovské spoločnosti pôsobia spravidla pri bankách, ich zoznam, ako aj zoznam ponúkaných fondov nájdeš tu.

Druhá možnosť je nakúpiť fond priamo na burze cenných papierov cez svojho brokera. Existuje celá množina fondov obchodovaných na burze – tzv. Exchange-Traded Funds (ETF), ktoré pokrývajú celú škálu investičných nástrojov, stratégií, geografických lokalít, či odvetví. Spravidla ide o fondy indexové, avšak v posledných rokoch sa čoraz viac tešia obľube investorov aj aktívne manažované ETF. Takmer všetko o ETF nájdeš na tejto stránke.

Výkonnosť fondov

Asi hlavnou otázkou bežného investora pre investovaní do fondov je „koľko mi tento fond zarobí?“

Bohužiaľ, neexistuje jednoznačná odpoveď. Ak sa aj fondu v minulosti darilo, nie je to zárukou, že sa mu bude dariť aj v budúcnosti. A naopak.

Obľuba aktívne manažovaných fondov pramení z očakávania, že schopnosť manažérov fondu zabezpečí investorovi nadpriemerný výnos (kde za priemer je považovaný priemer trhu, vyjadrený príslušným indexom). Napriek tomuto očakávaniu v priemere viac ako 60% aktívne manažovaných fondov nedokáže prekonať výkonnosť relevantného indexu. Každoročne takéto hodnotenie prináša správa SPIVA. Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že aktívne manažované fondy účtujú vyššie poplatky, čo samozrejme znižuje celkový výnos pre investora. Podľa jednej z dávnych štúdií od Morningstar, „najlepším indikátorom budúcej výkonnosti fondu je výška poplatku – čím nižší poplatok, tým lepšia výkonnosť“.

Toľko v tejto chvíli k fondom. Ak máš akékoľvek otázky, spýtaj sa formou komentárov nižšie. Prípadne si ešte prečítaj moju predchádzajúcu skúsenosť s výberom podielového fondu.