Podmienky použitia / Obchodné podmienky


Vitaj Papučový investor!

Práve si otvoril dokument popisujúci podmienky a pravidlá používania obsahu, ktorého pôvodcom je Papučový investor, jeho členovia, resp. oprávnení partneri. Keďže poriadok musí byť, a aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam a sporom, registráciou resp. používaním obsahu na stránkach a v emailovej komunikácii od PI súhlasíš s týmito podmienkami a pravidlami. Ak s obsahom tohto dokumentu nesúhlasíš, prosím prestaň sledovať našu stránku, prispievať na ňu, a odhlás sa z e-mailového zoznamu.

Úvodné ustanovenia

Papučový investor (ďalej aj ako „PI“) je stránka zameraná na investičné vzdelávanie a diskusiu. Stránku prevádzkuje spoločnosť NN Personal, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je Norbert Nepela. Spoločnosť NN Personal zastrešuje všetky právne a obchodné vzťahy súvisiace s prevádzkovaním stránky a jej obsahu. V odôvodnených prípadoch môže PI realizovať svoje aktivity aj prostredníctvom svojich partnerov.

PI si vyhradzuje právo tieto podmienky použitia kedykoľvek zmeniť, pričom nové podmienky nadobudnú platnosť dňom ich zverejnenia na webstránke PI (https://www.papucovyinvestor.sk/podmienky-pouzitia/). O zásadnejších zmenách budeme informovať na stránke webu a registrovaných členov aj formou e-mailu.

Krajina pôsobenia

Primárna oblasť nášho pôsobenia je Slovenská republika a pôsobíme v súlade s platnými zákonmi SR. Ak si z inej krajiny, prosím, pred využitím našich informácií prever legislatívny rámec platný v Tvojej lokalite.

PI informácie a informačné kanály

PI poskytuje informácie prostredníctvom svojej webovej stránky, emailovej komunikácie a čas od času aj osobne na špeciálne organizovaných udalostiach. Aj keď robíme všetko, čo je v našich silách, nemôžeme garantovať, že ktorýkoľvek kanál bude za každých okolností dostupný z každého miesta.

PI čerpá informácie z verejne dostupných zdrojov a platených informačných služieb. Aj keď veríme v ich kvalitu, tieto nemusia byť vždy presné, a preto PI nepreberá zodpovednosť za závery vychádzajúce z takýchto informácií.

Všetky názory vyjadrené členmi PI sú názory ich vlastné a v niektorých prípadoch sa názory jednotlivých členov PI nemusia zhodovať. Toto právo si vyhradzujeme. Keďže si pluralitu názorov ceníme, nemáme v úmysle a ani nie je našou zodpovednosťou zabezpečiť, aby sa rozdielne názory zjednotili.

Komunikácia, využívanie informačných kanálov a nástrojov

Podporujeme aktívnu a podnetnú diskusiu na našich stránkach. Nebudeme však tolerovať príspevky, ktoré sú vulgárne, dehonestujúce, osočujúce, neslušné, alebo znevažujúce. Ako používateľ/člen PI sa zaväzuješ dodržiavať kultúru prejavu v rámci všetkých komunikačných kanálov. Kritika a nesúhlas sa dajú vyjadriť aj slušným a konštruktívnym spôsobom.

Ako používateľ sa zaväzuješ nevyužívať priestor PI na propagáciu a reklamu, či už vlastnú alebo tretích strán. Rovnako sa zaväzuješ nepublikovať obsah, ktorý nesúvisí s poslaním a predmetom PI, a to ani formou odkazov naň. Rovnako nesmieš bez súhlasu dotknutých osôb zverejňovať akékoľvek osobné informácie o týchto osobách.

PI pomáha ostatným investorom v ich investičnom zdokonaľovaní sa, pri založení a prevádzkovaní svojho vlastného investičného klubu a pri vlastnej investičnej analýze. Všetky prípadné dokumenty a šablóny, ktoré v tejto súvislosti PI, jeho členovia alebo partneri poskytnú, budú poskytnuté „ako sú“. Ich použitie a spoľahnutie sa na ne je výhradne na Tvojom rozhodnutí a PI, jeho členovia ani partneri nenesú zodpovednosť za dôsledky, ktoré ich použitím môžu vzniknúť, keďže nepoznajú Tvoju špecifickú situáciu.

Ochrana duševného vlastníctva

Všetok obsah na web stránke PI a v emailovej komunikácii, vrátane všetkých šablón a príloh, je duševným vlastníctvom PI, resp. jeho členov. Pre vlastné nekomerčné použitie môžeš spraviť jednu kópiu obsahu za predpokladu, že bude jasne identifikovaný jeho pôvod a autor (formulkou Copyright [aktuálny rok] Papučový investor – všetky práva vyhradené). Akékoľvek iné použitie, vrátane komerčného, je podmienené výslovným písomným súhlasom PI, jeho členov resp. partnerov.

Publikovaním vlastného obsahu (napr. komentáre, analýzy, fotky, médiá a pod.) na stránkach PI udeľuješ PI a jeho partnerom neobmedzenú licenciu na jeho použitie. V prípade použitia takéhoto obsahu tento vždy použijeme v kontexte spolu s identifikáciou autorstva, okrem prípadu, že tento obsah bude použitý v rámci širšej agregácie bez možnosti jednoznačnej identifikácie jednotlivých súčastí. Bez Tvojho súhlasu nebudeme používať Tvoj obsah pre účely reklamy. Ty nám zasa zodpovedáš za to, že obsah, ktorý budeš na stránkach PI publikovať je Tvojím vlastníctvom, resp. že máš na jeho publikovanie oprávnenie.

Ochrana súkromia a SPAM

Všetky údaje, ktoré o Tebe zbierame, používame výhradne na účely skvalitnenia obsahu a „služieb“ ktoré Papučový investor poskytuje. Tvoje údaje nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane!

Tvoju emailovú adresu budeme používať výhradne na zasielanie Papučového mesačníka, aktuálnych informácií súvisiacimi s obsahom stránky a informácií o našich aktivitách a novinkách. Nikdy Ťa nebudeme SPAM-ovať! Z emailového zoznamu sa môžeš kedykoľvek odhlásiť – táto možnosť je v každom našom emaile.

Tvoje údaje sú uložené v databáze na serveri renomovaného poskytovateľa webhostingových služieb. Rovnako na komerčnej báze spolupracujeme so špecializovanými poskytovateľmi "security" služieb, ktorí pre stránku zabezpečujú ochranu pred vniknutím zvonka. Aj keď naši poskytovatelia vynakladajú maximálne úsilie, nevieme 100% garantovať, že sa niekto do databázy nenabúra, a preto za takýto prípadný nelegálny únik údajov nemôže PI niesť zodpovednosť.

Investičné poradenstvo

PI, jeho členovia ani partneri nie sú investičnými poradcami, a preto nemôžme poskytnúť personalizované investičné poradenstvo. Charakter nášho pôsobenia nám neumožňuje poznať všetky relevantné skutočnosti o Tebe a Tvojich investičných potrebách, a teda nedokážeme tvrdiť, že konkrétny spôsob investovania alebo investície sú pre Teba vhodné. Ak máš záujem o personalizované investičné poradenstvo, prosím obráť sa na licencovaného investičného poradcu.

Všetky investície uvádzané na stránkach PI sú investície, ktoré skutočne realizujeme. Aj keď naše názory „podopierame“ reálnymi peniazmi, cieľom našej komunikácie je ukázať, do čoho investujeme, ako rozmýšľame a týmto spôsobom pomôcť ostatným papučovým investorom investične sa vzdelávať a rásť. V žiadnom prípade nepredstavujú takéto informácie výzvu na kúpu alebo predaj akcií alebo na nasledovanie určitého investičného prístupu.

Ako investor si uvedomuješ, že hlavnú zodpovednosť za Tvoju finančnú situáciu nesieš Ty. Informácie poskytnuté PI, jeho členmi alebo partnermi nenahradzujú Tvoju vlastnú analýzu a úsudok. Finálne rozhodnutie o akejkoľvek investícii, investičnej stratégii alebo spôsobe použitia či nepoužitia Tvojich financií je Tvoje vlastné a PI, jeho členovia ani partneri za takéto rozhodnutie a najmä jeho dôsledky nenesú žiadnu zodpovednosť.

Bezplatná registrácia

Každý návštevník má možnosť bezplatnej registrácie na stránke po zadaní svojho mena, priezviska a emailovej adresy. Podmienkou bezplatnej registrácie je súhlas s týmito podmienkami použitia.

Prémiové členstvo

Prémiové členstvo je dostupné len pre bezplatne zaregistrovaných členov PI. Prémiovým členom by sa mal stať len ten registrovaný člen, ktorý si dostatočne „ošahal“ stránku, jej obsah a spôsob komunikácie, a je presvedčený o tom, že mu prémiové členstvo prinesie úžitok. Prémiové členstvo je platené a trvá jeden rok odo dňa zaplatenia členského poplatku. Prémiové členstvo nemá žiadnu „skúšobnú dobu“. PI môže ponúknuť viacero úrovní prémiového členstva líšiacich sa rozsahom ponúkaných služieb, dobou platnosti, resp. cenou.

Cena a platobné podmienky

Výšku poplatku pre jednotlivé úrovne prémiového členstva určí PI. Nová cena nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia na príslušnej stránke a vzťahuje sa na všetky nové predplatné. Cena už zakúpených predplatných sa po dobu ich platnosti nemení.

Realizácia platieb

PI na účely platby využíva služby PayPal. Papučový investor ani NN Personal, s.r.o. nezbiera ani neukladá Tvoje platobné údaje. Transakcia, po kliknutí na príslušné „nákupné“ tlačidlo na stránke Papučového investora, prebehne na zabezpečených stránkach PayPal. Pre zakúpenie Prémiového členstva je potrebné, aby si mal/a PayPal účet. Ak ho nemáš, bude Ti zriadený ako súčasť procesu realizácie transakcie.

Zvýšenie úrovne členstva

Ak je dostupných viacero úrovní Prémiového členstva (a ešte nie si na najvyššej), môžeš kedykoľvek svoje členstvo „upgrade-ovať“ kliknutím na príslušné nákupné tlačidlo. V takomto prípade Ti bude účtovaný rozdiel hodnôt novej a pôvodnej úrovne členstva do konca predplateného obdobia. Pri opätovnom obnovení Ti bude naúčtovaná plná suma novej úrovne Prémiového členstva.

Zníženie úrovne členstva

Úroveň svojho členstva môžeš kedykoľvek znížiť kliknutím na príslušne tlačidlo zníženia úrovne členstva. V takom prípade Ti bude „nespotrebovaná“ časť hodnoty vyššieho členstva započítaná ako kredit pri opätovnom obnovení nižšej úrovne členstva.

Ukončenie členstva

Prémiové členstvo bude automaticky ukončené aj v prípade, že vyprší doba predplatného a nedôjde k jej predĺženiu. V prípade takéhoto ukončenia Prémiového členstva bude Tvoje členstvo a prístup k obsahu stránky nastavený na úroveň bezplatnej registrácie.

Predčasné ukončenie

PI si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia zmazať akýkoľvek účet, registráciu alebo obsah, ktorý porušuje tieto podmienky použitia. Rovnako máš ako užívateľ aj Ty právo prostredníctvom formulára na stránke svojho členského profilu kedykoľvek zrušiť svoje členstvo a požiadať nás o zrušenie a zmazanie Tvojho účtu. V prípade platených účtov budeš mať ako platiaci člen pri takomto zmazaní Tvojho účtu nárok na refundáciu pomernej časti zaplatenej sumy.

Verzia 2.01 publikovaná dňa 29.3.2016