Prvé zoznámenie s Master Limited Partnerships (MLPs)

Norbert Nepela

Nie všetky investície sú stvorené ako rovnocenné. V závislosti od charakteru investovania existujú typy investícií viac alebo menej slúžiace konkrétnemu investičnému zámeru. Z pohľadu „výnosového“ investora do štandardného mixu „produktov“ patria akcie spoločností vyplácajúcich dividendu a dlhopisy vyplácajúce ročný „kupón“. Existuje však špecifická forma investície, obchodovateľná na kapitálových trhoch, ktorá je pre „výnosového“ investora hotovým „pokladom“ – americké Master Limited Partnership (MLP).

Čo je MLP?

V krátkosti, Master Limited Partnership je špeciálna forma organizácie (akási hybrid našej komanditnej spoločnosti a s.r.o. obchodovaný na burze) so špeciálnym daňovým režimom. Podmienkou na získanie štatútu MLP je, aby spoločnosť viac ako 90% svojich príjmov generovala z aktivít alebo investícií do nerastných surovín, komodít, alebo nehnuteľností.

Štruktúra

MLP pozostáva z 2 typov partnerov: General partner a Limited partner. Limited partner investuje do MLP kapitál (kupuje podiely) a zato dostáva pravidelné „peňažné distribúcie (cash distribution)“. General partner je zodpovedný za prevádzku MLP a zato dostáva odmenu (tzv. incentive based distributions) vyjadrené ako % z distribúcií limited partnerom (minimum 2%, maximálne až do 50%, v závislosti od výšky distribúcie per podiel).

Výnosy z MLP a daňový režim

MLP neplatí dane z príjmov. Toto je dôvod, prečo spoločnosti, ktoré majú túto možnosť, často volia práve takúto formu zriadenia. Daňová povinnosť prechádza na vlastníkov podielov – partnerov.

 MLP svojim podielnikom vyplácajú podiel na distribuovateľnom cashflow, čo je v podstate obdoba voľného cashflow. Vzhľadom na povahu MLP sú tieto distribúcie často výrazne vyššie v porovnaní s bežnými dividendami, nezriedka vyššie ako 5%. Výhodou pre investorov je, že tieto distribúcie nie sú priamo zdaniteľné, ale znižujú základ dane partnera. Pri predaji podielu na burze (tvári sa to rovnako ako akákoľvek iná akcia) potom investor svoj daňový základ vyráta ako predajná cena – (kúpna cena – suma vyplatených distribúcií)

Prípade, že suma vyplatených distribúcií presiahne kúpnu cenu, stáva sa takáto distribúcia okamžite zdaniteľná.

Pre koho je MLP vhodné

MLP sú vhodné pre individuálnych investorov, ktorí preferujú pravidelný výnos a odklad dane. Často do MLP investujú penzionovaní investori, ktorí poberajú pravidelné distribúcie. V prípade ich úmrtia sa podiely v MLP dedia, pričom nákladová báza sa dátumom prevodu na dediča „zresetuje“ na aktuálnu trhovú cenu podielu.

Ako investovať do MLP

Investícia do MLP sa realizuje úplne rovnako, ako investícia do akcií akejkoľvek inej nie-MLP spoločnosti. Cez svojho brokera zvolíš príslušný symbol, počet podielov/akcií a nakúpiš. V Papučovom portfóliu máme z kategórie MLP aktuálne spoločnosť Alliance Resource Partners (ARLP), v minulosti sme mali NeuStar Holdings (NSH). Investovať do MLP môžeš aj prostredníctvom ETF, zoznam takýchto fondov obchodovaných v USA podľa etfdb.com uvádzam:

Alerian MLP ETF
Alerian MLP Index ETN
E-TRACS Alerian MLP Infrastructure Index
iPath S&P MLP ETN
Credit Suisse Equal Weight MLP Index ETN
Barclays ETN+ Select MLP ETN
ETRACS Alerian MLP Index ETN
E-TRACS 2x Leveraged Long Alerian MLP Infrastructure Index
Yorkville High Income MLP ETF
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLP ETF
Cushing MLP High Income Index ETN
Zacks MLP High Income Shares
Yorkville High Income Infrastructure MLP ETF
RBC ETN Linked to Yorkville MLP Distribution Growth Leaders Liquid PR Index
E-TRACS Alerian Natural Gas MLP Index
E-TRACS Wells Fargo MLP Index
Junior MLP ETF
InfraCap MLP ETF
E-TRACS 1xMonthly Short Alerian MLP Infrastructure Total Return ETN