Vieš, koľko zarába Tvoja investícia?

Norbert Nepela

Pri výbere investície je jedným z kľúčových rozhodovacích faktorov potenciálny výnos. Veď,  samozrejme, chceme, aby naše peniaze zarábali čo najlepšie. Aby sme sa vedeli relevantne rozhodnúť, treba pochopiť, že existuje viacero „typov“ počítania výnosov a rozdiely medzi nimi.

Takže, bez ďalšieho otáľania, tu sú:

 1. Absolútny výnos
 2. Peňažne vážený výnos (Money-Weighted Return)
 3. Časovo vážený výnos (Time-Weighted Return)
 4. Cenový vs. „Total return“ výnos

Najlepšie to bude vysvetliť na príklade: 1.1.2016 som investoval 1000 Eur a potom ďalší rok k 1.1. rovnako 1000 Eur. Celkovo som teda vložil 2 x 1000 = 2000 Eur. 31.12.2017 som celú investíciu predal za aktuálnu trhovú hodnotu 2400 Eur. Nech vývoj investície (po zohľadnení trhových výnosov) bol v čase nasledovný:

Absolútny výnos je jednoduché porovnanie aktuálnej hodnoty investície voči celkovej vloženej sume. Nezohľadňuje, že investície boli robené v rôznom čase, tvári sa , akoby bolo všetko investované na začiatku.

 • Absolútny výnos = (2400 – 2000)/2000 = 400/2000 = 0,2 = 20%.
 • Celkový výnos p.a. počas týchto 2 rokov = (1+0,2)^(1/2) = 9.54% p.a.

 

Peňažne vážený výnos sa rovná „diskontnej sadzbe“, pri ktorej je súčet diskontovaných výnosov z investície rovný diskontovanej sume výdajov. Je to v podstate ten istý princíp ako výpočet vnútornej miery návratnosti (IRR). Berie do úvahy vklady a výbery a z princípu väčšiu váhu na celkovom výnose má obdobie, kedy malo portfólio vyššiu hodnotu.

 • Súčasná hodnota výnosov = Súčasná hodnota výdavkov
 • 2400/(1+r)^2 = 1000 + 1000/(1+r) (stiahni si kalkulačku alebo použi XIRR funkciu v MS Excel)
 • Výnos (r) = 12.8% p.a.

 

Časovo vážený výnos je definovaný ako kumulovaný rast („compound growth rate“) 1 Eura počas sledovaného obdobia. Odhliada od vkladov a výberov.

 • Časovo vážený výnos = (1.18 x 1.101)^(1/2) - 1 = 13.98% p.a.

 

Nakoniec treba overiť, či daný výnos je uvádzaný ako cenový alebo ako „Total return“. Obzvlášť indexy, ETF a podielové fondy môžu mať túto distinkciu. „Total return“ výnos zahŕňa reinvestovanú dividendu (sú to primárne všetky akumulačné ETF a fondy, ktoré nevyplácajú dividendy), zatiaľ čo ak investícia dividendu vypláca a výnos je uvedený iba ako nárast ceny investície, budeš musieť na zistenie celkového výnosu k vypočítaným výnosom dividendu prirátať.

 

Aký je z toho záver?

Ako vidíš, jedno a to isté portfólio môže mať výnos p.a. od 9.54% do takmer 14%, v závislosti od spôsobu výpočtu. Pritom všetky výpočty sú „správne“, len metodika je iná. Preto:

 • Nečuduj sa, ak deklarovaný výnos Tvojho portfólia nebude zodpovedať reálnemu stavu účtu. Najprv si zisti, aký výpočet výnosu správca/broker použil. Štandardom vo finančnom odvetví je „time-weighted“ výnos.
 • Akumulačné ETF a podielové fondy nevyplácajúce dividendu zväčša uvádzajú výnos ako Total return.
 • Keď budeš dostávať ponuky rôznych fondov a budeš si ich porovnávať s inými ponukami, ubezpeč sa, že porovnávaš porovnateľné. Lebo nie je všetko zlato, čo sa blyští ?

 

Takže, aký výnos má Tvoja investícia?