Ako skrotiť volatilitu investičného portfólia

Norbert Nepela

Vo svete investovania je volatilita ako počasie – nepredvídateľná, neustále sa meniaca a schopná v okamihu premeniť slnečné dni na búrlivé noci. Pre investorov môžu byť veľké výkyvy na trhu znepokojujúce. Testujú našu odhodlanosť, vyzývajú naše stratégie a často vedú k unáhleným rozhodnutiam, ktoré sú viac ovplyvnené emóciami než racionálnym myslením. V tomto článku sa,  vychádzajúc z osobných skúseností a osvedčených finančných teórií, zameriame na spôsoby a nástroje ako volatilitu v portfóliu zvládať.

Čo je volatilita

Volatilita označuje stupeň variácie ceny finančného nástroja v čase. Štatisticky ponímané, volatilita je definovaná ako štandardná odchýlka priemerných ročných výnosov, resp. ako veľmi hodnoty ročných výnosov oscilujú okolo priemernej hodnoty. Vysoká volatilita znamená, že cena aktíva sa môže v krátkom čase dramaticky meniť v oboch smeroch. Naopak, nízka volatilita naznačuje menšie a postupnejšie pohyby ceny.

Pre dlhodobých investorov nie je volatilita len meradlom rizika, je tiež príležitosťou. Ako slávne povedal Warren Buffett: „Buďte bojazliví, keď sú iní chamtiví, a chamtiví, keď sú iní bojazliví.“ Toto heslo zdôrazňuje dôležitosť pochopenia trhových dynamík a využitia volatility vo svoj prospech.

Diverzifikácia: Prvá línia obrany

Prvým a základným krokom v manažmente volatility je diverzifikácia. Staré príslovie „nedávajte všetky vajcia do jedného košíka“ je obzvlášť pravdivé vo svete investovania. Diverzifikáciou vášho portfólia naprieč rôznymi triedami aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, či komodity, môžete zmierniť riziko. Je to preto, že rôzne triedy aktív často reagujú odlišne na tie isté ekonomické udalosti a výsledné kolísanie portfólia bude nižšie ako každej jednotlivej triedy aktív.

Avšak diverzifikácia je viac než len mix akcií a dlhopisov. Je to aj o nájdení správnej rovnováhy medzi jednotlivými „podtriedami“ aktív – či už čo sa týka veľkosti, sektorov, či investičného štýlu. Aby portfólio nebolo príliš závislé na šťastí jednej časti ekonomiky.

Alokácia aktív: Šitie investičného obleku na mieru

Správna alokácia aktív hrá významnú úlohu pri determinovaní investičnej výkonnosti. Je o nájdení správnej kombinácie, ktorá zodpovedá vašim investičným cieľom, tolerancii rizika a časovému horizontu. Kľúčom tu je pamätať na to, že vaše investičné potreby a apetít k riziku sa budú vyvíjať v čase. To, čo fungovalo vo vašich 30-tych, nemusí byť vhodné vo vašich 50-tych.

Napríklad, mladší investori môžu tolerovať vyšší podiel akcií pre potenciál rastu, zatiaľ čo tí, ktorí sa blížia k dôchodku, môžu preferovať dlhopisy pre príjem a stabilitu. Alokáciu aktív v portfóliu by sme mali priebežne prehodnocovať, hlavne v reakcii na veľké životné udalosti alebo významné zmeny vo finančných cieľoch.

Rebalansovanie: Udržanie vášho portfólia na správnej ceste

Rebalansovanie je často prehliadanou, ale kľúčovou súčasťou správy portfólia. Zahŕňa pravidelný nákup alebo predaj aktív vo vašom portfóliu, aby ste zachovali požadovanú úroveň alokácie aktív. Napríklad, ak bol váš cieľový pomer 60% akcií a 40% dlhopisov a v dôsledku burzového boomu sa váš portfólio zmení na 70% akcií a 30% dlhopisov, mali by ste predávať niektoré akcie a kupovať dlhopisy, aby ste sa vrátili k vášmu pomeru 60/40.

Rebalansovanie je bodom, kde prichádza na rad disciplína. Núti vás „kúpiť nízko a predávať vysoko“, brať zisky z víťazov a reinvestovať do podhodnotených aktív, čo môže byť neintuitívne počas trhových extrémov. Z mojej skúsenosti je dobré si nastaviť „automatický“ spúšťač rebalansovania – resp. pravidlo, že „rebalansujem vždy, keď sa váhy odchýlia o X% od želanej polohy“. Tak sa vyhneme emóciám a spytovaniu nášho rozhodnutia rebalansovať.

Využitie metódy priemerovania nákladov (Dollar-Cost Averaging)

Metóda priemerovania nákladov na investície spočíva v investovaní fixnej sumy peňazí v pravidelných intervaloch, bez ohľadu na stav trhu. Táto stratégia môže pomôcť zmierniť riziko investovania veľkej sumy do jednej investície v nesprávnom čase. Zároveň má metóda priemerovania nákladov „upokojujúci vplyv“ na nestabilných trhoch, keď pri poklesoch nakupujete lacno a podieľate sa tak na následnom raste trhu, čím aj skracujete dobu „zotavenia sa“ z prepadu ceny. Eliminuje to potrebu načasovať trh, čo je úspech, ktorý ani najskúsenejší investori nedokážu dosiahnuť konzistentne.

Rozvážne použitie hedžovacích stratégií

Hedžovanie zahŕňa použitie finančných nástrojov/derivátov na kompenzáciu potenciálnych strát. Nákup vhodnej „put opcie“ napríklad môže byť použitý na hedžovanie proti poklesu konkrétnej akcie alebo trhu. Úskalím však je, že hedžovanie vyžaduje dobré porozumenie použitým finančným nástrojom. A faktom je, že hoci hedžovanie má potenciál chrániť pred rizikom na strane poklesu, môže tiež obmedziť potenciál rastu. Resp. predstavuje náklad, ktorý celkový zisk, môže znížiť. Preto by malo byť používané s rozvahou a typicky ako súčasť širšej stratégie riadenia rizika.

Stop-Loss Príkazy

Stop-Loss príkazy môžu byť účinným nástrojom na obmedzenie strát na klesajúcom trhu. Automatickým predajom cenného papiera, keď klesne na určitú cenu, resp. o určité percento, môže stop-loss príkaz zabrániť ešte väčším stratám. Nevýhodou je, že na volatilných trhoch môže dočasný pokles ceny spustiť stop-loss príkaz, čo môže viesť k predaju aktíva, ktoré by však mohlo krátko na to opäť stúpať na hodnote.

Okrem toho sa môže stať, že spoločnosť najprv významne narastie, a potom opäť klesne na alebo pod pôvodnú cenu, čím síce možno nespustí stop-loss príkaz, ale pripraví nás o už dosiahnutý zisk. V praxi je preto možno vhodnejšie použiť tzv. „trailing stop-loss“, ktorý má hranicu na odpredaj nastavenú dynamicky ako určité percento pod maximálnu dosiahnutú cenu, a teda stúpa spolu s cenou aktíva.

V praxi bolo použitie trailing stop-loss príkazu úspešne zdokladované napríklad pri ich použití pri kvantitatívnych rastových stratégiách.

Pár viet na záver

Riadenie volatility portfólia nie je len o znížení rizika. S použitím nástrojov riadenia volatility zároveň optimalizujete vášho portfólio tak, aby zodpovedalo vašim investičným cieľom, tolerancii rizika a časovému horizontu. Je to neustály proces, ktorý zahŕňa diverzifikáciu, strategickú alokáciu aktív, pravidelné rebalansovanie a v prípade potreby použitie hedgingových stratégií a inteligentných príkazov. Volatilita však nie je nepriateľom, ktorého treba sa báť, ale realitou, s ktorou treba pracovať. S vhodnými stratégiami a disciplinovaným prístupom môžete navigovať cez výkyvy trhu a udržať váš investičný prístup na stabilnej ceste – a hlavne výnosný.