Ako vybrať dobrý podielový fond

Norbert Nepela

Ak sa začínaš zaujímať o investovanie, tvoj prvý kontakt s investovaním bol pravdepodobne sprostredkovaný bankou alebo finančným agentom. Väčšina z nich má v ponuke celú plejádu investičných podielových fondov. A nám klientom ich určite nezabudnú ponúknuť.

Pre väčšinu ľudí je preto investovanie spojené práve s podielovými fondami. Koniec koncov je investovanie do podielových fondov veľmi jednoduché – stačí zriadiť trvalý príkaz v banke a o všetko ostatné sa už postará správca. Pri tak širokej ponuke však vyvstáva otázka – ktorý podielový fond je dobrý? Ktorý si vybrať?

V prvom rade, dobrá investícia je taká, ktorá ti pomôže dosiahnuť tvoj investičný cieľ. Ktorá zodpovedá tvojmu investičnému prístupu a stratégii. Takže v prvom rade potrebuješ zúžiť výber na tie fondy, ktoré spĺňajú tvoje kritériá. Lenže, aj po takomto „zúžení“ bude dostupná ponuka pravdepodobne dosť široká. A preto ešte raz – ktorý podielový fond je dobrý?

Aktívne riadené podielové fondy, ktoré naše banky a správcovské spoločnosti ponúkajú, fungujú tak, že poverený investičný manažér a jeho tím odborníkov, špecialistov a expertov sa snaží „namiešať“ taký investičný „koktejl“, ktorý by investorom vo fonde zarobil peniaze. Svoju úspešnosť zvyčajne (aj keď nie vždy) porovnávajú s tzv. benchmarkom – t.j. indexom, ktorý hovorí o tom, aký výnos dosiahnu investície podobného typu ako celok. Napríklad podielový fond investujúci do akcií veľkých amerických spoločností bude svoju úspešnosť pravdepodobne porovnávať voči indexu S&P 500, ktorý zahŕňa 500 najväčších amerických spoločností. No a cieľom a zmyslom aktívneho riadenia je dosiahnuť výnos vyšší ako benchmark. Za toto investičných manažérov vo fondoch platíme. A nie málo.

Preto základnou premisou pre hodnotenie podielového fondu je, že „dobrý“ je ten fond, ktorý po odpočítaní poplatkov dlhodobo zarába viacej ako jeho benchmark.

Dnešní nízkonákladoví brokeri totiž umožňujú lacno investovať do jednotlivých indexov, ktoré fondy používajú ako benchmark. A základnou otázkou je, prečo by som platil peniaze niekomu za to, že investuje horšie ako indexový automat, ktorému nemusím platiť takmer nič...? Ja rozumný dôvod nevidím. Radšej si zriadim účet u brokera (cca 1h – 1 deň času jednorazovo, podľa brokera) a budem pravidelne investovať „manuálne“ (úsilie cca 10 min - 2h mesačne). Ale najprv chcem dať šancu podielovým fondom. A preto budem hľadať podielový fond, ktorý svoj benchmark konzistentne poráža.

Ako zistiť, či je fond dobrý

Jednoducho. Postup je nasledujúci:

 1. Zisti, do čoho investuje podielový fond
 2. Zisti, aký benchmark fond používa
 3. Zisti výkonnosť podielového fondu
 4. Uprav výkonnosť o poplatky
 5. Porovnaj výkonnosť voči benchmarku
 6. Posúď „kvalitu“ fondu

Poznámka: Niekedy dokumentácia k fondu priamo uvádza porovnanie výkonnosti voči svojmu benchmarku. Vtedy uvedený postup aplikovať nemusíš (daj však pozor, či porovnanie zahŕňa aj poplatky)  🙂 

Zisti, do čoho investuje podielový fond

Každý podielový fond zo zákona musí mať k dispozícii tzv. prospekt fondu a štatút. Taktiež majú fondy k dispozícii tzv. Kľúčové informácie pre investorov. Tieto dokumenty nájdeš spravidla vo formáte .pdf na oficiálnych stránkach fondu. Pri niektorých fondoch nájdeš aj presné percentuálne zastúpenie jednotlivých typov investícií (aktív), inde nájdeš len vymenovaný zoznam možných typov investícií a ich maximálnu možnú váhu v portfóliu s dovetkom, že všetko ostatné ja na rozhodnutí manažéra fondu. Štandardne nájdeš v prospektoch nasledujúce typy investícií

 • akcie (s prípadným stanovením regiónu alebo druhu stratégie),
 • dlhopisy (vládne, korporátne),
 • nástroje finančného trhu (bez bližšieho určenia)
 • komodity
 • hotovosť
 • finančné deriváty

Niekedy fond investuje do ďalších fondov. V takom prípade musíš proces vykonať pre každý takýto „podfond“.

Zisti, aký benchmark fond používa

Štatút resp. prospekt fondu uvádza, aký benchmark fond používa. Alebo obsahuje informáciu, že fond neporovnáva svoju výkonnosť voči žiadnemu benchmarku. Benchmark je uvádzaný v prípade, že ide o fond investujúci do jednej konkrétnej triedy aktív – napr. americké akcie alebo európske vládne dlhopisy. Neuvádza sa v prípade, že ide o zmiešané fondy (jednotlivé „podfondy“ môžu mať vlastný benchmark) alebo ak je výber tried aktív, konkrétnych investícií, ich načasovanie a váha v portfóliu na operatívnom rozhodnutí manažéra.

Ak fond neuvádza benchmark, použi:

 1. Benchmark príslušnej triedy aktív (typu investície), ak je jasne uvedená (napr. americké rastové akcie), vrátane jej percentuálneho zastúpenia v portfóliu. Názov indexu nájdeš tak, že do Google zadáš názov triedy aktív (napr. „US growth stocks“) s dovetkom „index“. Google ti nájde všetky relevantné indexy. Ak má fond viacero tried aktív, nájdi všetky relevantné indexy.
 2. ALEBO podľa minimálnej uvádzanej doby investície použi
  1. Dostatočne široký akciový index, napr. MSCI World alebo S&P500, v prípade, že horizont je 7 a viac rokov
  2. Dostatočne široký dlhopisový index, napr. Barclays Global Aggregate Index alebo Barclays US Aggregate Bond Index, ak je horizont do 7 rokov

Zisti výkonnosť podielového fondu

V dokumentácii fondu, resp. na jeho stránke nájdeš informáciu o tom, aký výnos fond v minulosti dosiahol.

 • Pre akciové fondy, resp. pre fondy s minimálnym odporúčaným investičným horizontom 7 rokov, hľadáš údaj o priemernom ročnom zhodnotení (p.a.) za obdobie minimálne 7 rokov, ideálne 10 rokov.
 • Pre dlhopisové fondy resp. pre fondy s odporúčaným investičným horizontom do 7 rokov, hľadáš údaj o priemernom ročnom zhodnotení (p.a.) za obdobie 5 rokov.

V prípade, že fondy ešte nie sú na trhu tak dlho, rozmýšľal by som o ich vyradení zo zoznamu. Primárne preto, že porovnaním výkonnosti chcem overiť schopnosti manažmentu fondu. A tie viem posúdiť len na základe dlhšej histórie. V priebehu roka-dvoch totiž dokáže mať „šťastie“ aj priemerný manažér. My však chceme manažment, ktorý dokáže porážať benchmark dlhodobo.

Uprav výkonnosť o poplatky

Na tvoj celkový výnos v podielovom fonde zásadným spôsobom vplývajú poplatky. Fondy môžu mať jeden alebo viaceré z nasledujúcich poplatkov:

 • Vstupný poplatok
 • Výstupný poplatok
 • Priebežný poplatok (za správu fondu)
 • Výkonnostný poplatok (za dosiahnutie zisku)

Priebežný poplatok a poplatok za úspešnosť sú zvyčajne zahrnuté v cene podielu, a teda zahrnuté v prezentovanej výnosnosti fondu. Ale over si to v dokumentácii k fondu alebo sa opýtaj priamo zástupcov správcovskej spoločnosti/banky.

Vstupný a výstupný poplatok ti však budú výnos ďalej znižovať. Takže priemerný ročný výnos znížiš o hodnotu, ktorá sa rovná (vstupný poplatok % + výstupný poplatok %)/(predpokladaná doba investovania).

Čiže, ak napríklad priemerný ročný výnos fondu bol 7%, vstupný poplatok 3%, výstupný 2% a doba investovania 10 rokov, výsledný priemerný ročný výnos bude 7 – (2+3)/10 = 7 – 0,5 = 6,5%.

Na čo však nesmieš zabudnúť, je skutočnosť, že výnosy z odpredaja podielov podliehajú zrážkovej dani 19%. Teda výnos ešte treba znížiť o daň. Ak by si totiž namiesto toho investoval do indexových fondov (tzv. ETF) na burze a investíciu by si vlastnil viac ako rok, podľa aktuálne platných daňových zákonov by si žiadnu daň neplatil. A teda výsledný výnos v našom príklade bude 6,5 x (1 – 0,19) = 6,5 x 0,81 = 5,3%.

Na celkovú výkonnosť vplývajú aj prípadné dividendy. Percentuálnu ročnú výšku dividend, zníženú o daň a prípadné ďalšie odvody (napr. zdravotné) prirátaš k priemernému ročnému výnosu. Ak napríklad čistá ročná dividenda vyplácaná fondom predstavuje 1%, priemerný ročný výnos bude 5,3 + 1 = 6,3%

Porovnaj výkonnosť voči benchmarku

Teraz zisti, akú výkonnosť má index, voči ktorému sa fond porovnáva (a snaží sa ho poraziť). Najlepším spôsobom je pozerať nie priamo index ale ETF (fond verejne obchodovaný na burze), ktorý ti do indexu umožní investovať. Do Google zadáš názov indexu (prípadne triedy aktív) + „etf“ a necháš vyhľadať. Výsledkov bude pravdepodobne viacero. Dôležité je vybrať dostatočne veľký, likvidný a lacný ETF. Bližšie je postup pri výbere ETF popísaný v tomto článku.

Na stránke ETF si pozrieš priemerný ročný výnos za rovnaké obdobie ako pri podielovom fonde. Tento výnos následne upravíš o poplatky:

 • Vstupné poplatky = Poplatok svojmu brokerovi za transakciu nákupu ako % z investovanej sumy
 • Výstupné poplatky = Poplatok svojmu brokerovi za transakciu predaja ako % z investovanej sumy
 • Manažérsky poplatok – poplatok za správu ETF, zvyčajne medzi 0,1 – 0,6% ročne

Postup pri úprave reálneho výnosu je rovnaký ako pri podielovom fonde. Daň neodratúvaš, pretože ak budeš investíciu držať viac ako rok, bude zisk z predaja od dane oslobodený.

K takto získanému výnosu prirátaš ešte pravidelne vyplácanú dividendu (zníženú o zrážkovú daň – napr. zrážková daň na US dividendy je 15%) a dostaneš finálny priemerný ročný výnos.

Posúď „kvalitu“ fondu

No a nakoniec prišiel čas porovnať výkonnosť podielového fondu voči svojmu benchmarku a zhodnotiť jeho „kvalitu“. Možné sú 3 výsledky:

 1. Podielový fond dlhodobo dosahuje lepší výnos ako jeho benchmark. v takomto prípade „nie je o čom“. Podielový fond vyzerá dobre a nedáva zmysel investovať radšej do jeho benchmarkového indexu. Gratulujem, našiel si dobrého investičného kandidáta.
 2. Podielový fond dlhodobo dosahuje rovnakú alebo len o málo horšiu výkonnosť ako benchmark. V tomto prípade si potrebuješ zvážiť, či úsilie spojené so založením účtu u brokera a následné manuálne nakupovanie, dokupovanie a prípadné „rebalansovanie“ svojich investícií ti stojí za dosiahnutie len o málo lepších výsledkov. Koniec koncov, podielový fond máš prakticky úplne bez starostí...
 3. Podielový fond dlhodobo dosahuje horšiu výkonnosť ako benchmark. V tomto prípade sa ti určite viac oplatí investovať trochu úsilia a času do naučenia sa základov investovania, otvorenia účtu u nízkonákladového brokera, výberu vhodného ETF a následného pravidelného investovania. V dlhodobom meradle tak aj pri relatívne nízkych pravidelných investíciách získaš navyše aj tisíce EUR. A to už stojí za to, či...?

Takže domáca úloha pre Teba:  Prever si, či Tvoje existujúce či zamýšľané podielové fondy sú naozaj dobré. A so svojimi výsledkami, ale aj postrehmi, názormi či otázkami sa s nami podeľ v komentároch nižšie.


Podobné články