Ako zistiť, či bude portfolio výnosné

Norbert Nepela

Ak sa podujmeš investovať na vlastnú päsť, tak sa nevyhnutne stretneš s úlohou zostaviť si portfólio. Ale ako overiť, či portfólio, ktoré si zostavíš, bude naozaj výnosné. A aké veľké riziko budeš investovaním doň podstupovať? V skratke, či mu môžeš veriť...?

Ideálne portfólio má obrovský výnos pri nulovom riziku. Bohužiaľ, také v praxi nenájdeš. Nikde. Bodka. Preto pri zostavovaní portfólia budeš musieť zvažovať výnos a riziko, a tiež trochu oprášiť  stredoškolskú štatistiku. V Papučovom investorovi sme presvedčení, že jednou z najlepších investičných „ciest“ pre bežného investora je investovať pasívne do fondov obchodovaných na burze, tzv. ETF. O každom ETF, ktoré máš v portfóliu budeš potrebovať vedieť dva údaje – ročný výnos za čo najdlhšie obdobie a ukazovateľ rizika (to isté však platí, aj keď investuješ do samostatných akcií).

Odkedy nám EÚ regulácia zamedzila prístup k US domicilovaným ETF, sme „odkázaní“ na tzv. UCITS ETF, t.j. indexové fondy schválené pre predaj EÚ investorom. Ich celkový prehľad a štatistiky sú dostupné na stránke www.justetf.com, avšak tam sú dostupné údaje o výnosnosti len za posledných max. 5 rokov.  Prípadne sa môžeš pozrieť priamo na prospekt konkrétneho ETF. Problémom však je, že len malá časť UCITS ETF je na trhu dlhšie ako 5 rokov. Preto pri zisťovaní potenciálu výnosu odporúčam zamerať sa na výnosnosť nie konkrétneho produktu, ale typu akcií či dlhopisov, do ktorých ETF investuje. Tento „typ investície“ sa nazýva „trieda aktív“. No a na tento účel môžeš použiť môj obľúbený Portfolio Visualizer a jeho Backtest Asset Allocation nástroj.

V prvom kroku sa pozrieme na výnos. Napríklad US Large Cap akcie, čo je de facto index S&P 500, mal od januára 1972 do augusta 2018 výnos 10,39% p.a. Ak by sme chceli pridať do portfólia viacero ETF, jednoducho spravíme vážený priemer ich výnosností a dostaneme výnos portfólia.

Druhou stranou mince je riziko, ktoré pri dosahovaní výnosu podstupujeme. Je rozdiel zarobiť 10% ročne v prípade, ak investícia stále iba rastie a v prípade, ak investícia každý rok kolíše aj o 50%.

V prípade US Large Cap akcií boli cenové výkyvy (volatilita) merané štandardnou odchýlkou (tu je tá stredoškolská štatistika) na úrovni 15%. Reálne to hovorí, že ročné výnosy boli v 68% prípadov v rozmedzí 10,39% ± 15,00%, t.j. medzi -4,61% do +25,39%. Najlepší rok bol v zisku 37,45% a najhorší v strate 37,02%.

Otázka je, ako toto „uchopiť“. Údaj o volatilite je totiž trošku mätúci v tom, že zahŕňa aj pozitívnu odchýlku od priemerného výnosu. A tá je pre nás ako investorov žiadúca. Preto pre účely stanovenia miery rizika investície použijeme radšej parameter „Value at Risk“ (VaR), ktorý vyjadruje percentuálny pokles portfólia a jeho pravdepodobnosť. VaR sa teda pozerá len na tú časť volatility, ktorá „ide do mínusu“.

Pozrime sa na náš príklad. Ak 68% ročných výnosov (toľko percent všetkých údajov je v rozsahu jednej štandardnej odchýlky) spadá do intervalu od -4,61% do +25,39%, potom približne v polovici zostávajúcich rokov bol výnos nižší ako -4,61%. A interpretácia z pohľadu VaR: S pravdepodobnosťou 16% bude v ktoromkoľvek roku náš výnos nižší ako -4,61%. Alebo: S pravdepodobnosťou 84% nestratíme v ktoromkoľvek roku viac ako 4,61%. Podľa Portfolio Visualizer-a je 95% VaR pri investovaní do veľkých US spoločností na úrovni -6,52%, čo znamená, že s pravdepodobnosťou 95% v ktoromkoľvek roku neklesne hodnota tejto investície o viac ako o 6,52%. Výsledky historickej analýzy US Large Cap nájdeš na tejto linke.

Rizikovosť svojej investície si teda odmeriaš pravdepodobnosťou dosiahnutia nepriaznivého výsledku. To, akú veľkú mieru „istoty“ (pravdepodobnosti) použiješ, je na Tebe – každý máme iné vnímanie rizika a potenciálnej straty peňazí. Do portfólia potom budeš zvažovať len kandidátov, ktorí tento parameter spĺňajú, ideálne vo vzájomnej kombinácii ako portfólio.

Po aplikovaní tohto postupu sa dostaneš k zoznamu investícií (resp. portfóliu), ktoré historicky dosiahli Tebou požadovaný výnos pri akceptovateľnom riziku. Už toto je významný krok v zostavovaní výnosného portfólia a budovaní vlastnej „investičnej dôvery“.

Lenže určite dôverne poznáš formuláciu, že „minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov“. Nebolo by super, keby bolo možné pozrieť sa, ako sa bude portfólio vyvíjať v budúcnosti?

Bolo. A takú možnosť máš aj Ty. Nie je to však žiadna krištáľová guľa, ale opäť „stredoškolská štatistika“. Tento pohľad do budúcnosti sa volá Monte Carlo simulácia a spraviť si ju môžeš na tejto stránke. V podstate sa pozerá na historické parametre portfólia a s uplatnením štatistických metód namodeluje vývoj do budúcnosti. Toto spraví veľmi veľa krát, pričom vždy dosiahne mierne iný výsledok. Z tohto množstva možných budúcností spraví štatistický prehľad, ktorý Ti ponúkne ako výstup. Napríklad pre US Large Cap akcie je iba 10% šanca, že výnos p.a. bude nižší ako 5,94% a maximálny pokles vyšší ako 57,82%. Zároveň je tiež pravdepodobnosť iba 10%, že výnos bude vyšší ako 14,7% p.a. s maximálnym poklesom nepresahujúcim 29,78%. Tento konkrétny príklad si môžeš pozrieť na tejto linke.

Takže, keď zostavuješ portfólio, je namieste klásť si otázky: „Bude moje portfólio výnosné? A aké riziko podstupujem?“. A verím, že tento článok Ti dal základ na ich zodpovedanie.

Daj mi vedieť, aké parametre má Tvoje portfólio!