Investovanie do fondov

Čo sú podielové fondy?

Investičný podielový fond je subjekt s právnou subjektivitou založený v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní alebo obdobnými zahraničnými zákonmi

Ide v podstate „združenie“ osôb, či už fyzických alebo právnických, ktoré dávajú do spoločného „balíka“ peniaze a za tieto peniaze nakupujú podľa zvolenej stratégie investície. Podľa objemu vložených peňazí vlastní každá z osôb určitý počet „podielov“ na celkovom majetku fondu.

Každý deň fond prepočítava svoju celkovú hodnotu, hodnotu jedného podielu, aj počet podielov, ktoré boli podielnikom vydané. Kto chce vložiť do fondu peniaze si v podstate kupuje určitý počet podielov za aktuálnu cenu podielu – fond mu za vložené peniaze „vydá“ nové podiely v aktuálnej hodnote, v účtovníctve navýši počet existujúcich podielov a prepočíta celkovú hodnotu majetku fondu.

V prípade, že podielnik chce časť alebo všetky svoje peniaze uložené vo fonde vytiahnuť, požiada fond o vyplatenie príslušného počtu podielov. Fond mu vyplatí sumu rovnajúcu sa počtu „vyťahovaných“ podielov vynásobenú aktuálnou hodnotou jedného podielu. Tento proces sa nazýva „redemácia“ podielov.

O účtovanie podielov a výber a realizáciu investícií v súlade so stratégiou fondu sa stará „správca fondu“, resp. „manažér fondu“. Ten si za svoje služby podielnikom berie odmenu vo forme poplatku.

Aktívne manažované
 vs. indexové fondy

Z pohľadu miery „aktívneho manažmentu“ v podstate existujú dva typy fondov – aktívne manažované a indexové

aktívne manažovaných fondoch sa manažér snaží v súlade s vopred definovanými princípmi aktívne nakupovať investičné tituly, o ktorých si myslí, že sú pre portfólio fondu momentálne najvhodnejšie a predávať tie, o ktorých si myslí, že už pre fond vhodné nie sú.

Aj keď je to lepšia forma investovania ako keby človek neinvestoval vôbec, aktívne riadené podielové fondy zo svojej podstaty nedosahujú výnosový potenciál, za ktorý platíme ich manažérov. Štatistika je na tejto stránke. Dôvodov je hneď niekoľko:

  1. Schopnosť manažéra identifikovať a vybrať spoločnosti, ktorých akcie dosiahnu nadpriemerný výnos, je … nedostatočná. Na celom svete existuje len niekoľko málo jednotlivcov, ktorí to konzistentne dokážu. Nehovorím, že manažér krátkodobo nedokáže poraziť „trh“. To sa často aj stáva. Ale je skôr raritou, ak to niekto dokáže dlhodobo. Príkladom takýchto dlhodobých „porážačov trhu“ sú notoricky známy Warren Buffett a jeho Berkshire Hathaway, alebo, nech nechodíme tak ďaleko, český Ján Hájek a jeho fond Top Stocks.
  2. Poplatky fondov sú relatívne vysoké a po ich odčítaní má väčšina fondov dosiahnuť čo len úroveň trhu, nieto ho ešte poraziť. Podielové fondy si bežne účtujú vstupný, výstupný, alebo kombináciu týchto poplatkov, pričom ich maximálna výška, jednotlivo aj kombinovane, nesmie presiahnuť 5% z objemu investície. Okrem toho si účtujú tzv. správcovský poplatok, ktorý pri akciových fondoch predstavuje spravidla 1,5% ročne a viac a tiež, v niektorých prípadoch, poplatok za výkonnosť (tento si v reáli naúčtujú málokedy, pretože poraziť trh sa im darí len zriedka).
  3. Podielové fondy podliehajú dani z príjmu vo výške 19%, ktorá je zrazená pri zdroji pri odpredaji. Bez ohľadu na to, ako dlho podielový fond držíš, daň zaplatíš.

Indexové fondy

Indexové fondy, ako to už názov naznačuje, sa snažia kopírovať konkrétny index. Index je akási široká „množina“ investičných titulov, ktoré spĺňajú vopred definované exaktné kritériá. Indexové fondy spravidla raz ročne prehodnocujú, či ich zloženie zodpovedá definovaným pravidlám a neaktuálne tituly z portfólia vyradia a naopak, nové aktuálne zaradia. Tomuto procesu sa hovorí „rebalancing“. Klasickým príkladom indexu je index S&P 500, ktorý obsahuje 500 najväčších amerických spoločností, prípadne Russell 2000, ktorý obsahuje 2000 najmenších amerických spoločností. Kritériom pre index však okrem veľkosti spoločnosti môže byť aj príslušnosť k určitému odvetviu alebo geografickej lokalite, resp. iné charakteristiky, či ich kombinácia. Viac o indexoch sa môžeš dočítať tu.

Na rozdiel od aktívne manažovaných fondov, konkrétne tituly sú do indexových fondov vyberané automaticky, čím odpadá väčšina úsilia manažéra fondu. Preto sú indexové fondy zväčša podstatne lacnejšie, čo sa poplatkov týka, ako aktívne manažované fondy. Na Slovensku však zatiaľ indexové podielové fondy prakticky takmer nekúpiš.


Prečítajte si náš blog

Ipsum sed quam pulvinar tellus libero, dictumst. Gravida ante diam laoreet dolor.

Garancia vrátenia peňazí

Papučový investor Ti nikdy nebude účtovať viac ako reálne využiješ. Množstvo kvalitného obsahu je zadarmo. Navždy. A prémiové členstvo môžeš kedykoľvek zrušiť vo svojom profile. Vrátime Ti celú nespotrebovanú zaplatenú čiastku. Bez akýchkoľvek otázok.

Bezplatná registrácia