Valuácia „Papučovým“ spôsobom

Norbert Nepela

Základom hodnotového investovania, a v podstate každého investičného prístupu aspoň trochu sa opierajúceho o zdravý rozum, je myšlienka kupovania kvalitných spoločností za primeranú cenu. Kvalitu spoločnosti je možné preveriť exaktnými spôsobmi, či už na základe finančných výkazov, historického vývoja, či porovnania s konkurenciou. Horšie je to s otázkou „primeranej“ ceny. Koľko je spoločnosť vlastne hodna? No a tu prichádza na rad valuácia.

Valuácia je proces stanovenia primeranej (vnútornej) hodnoty analyzovanej spoločnosti. Podľa definície Benjamina Grahama, vnútorná hodnota spoločnosti je vyjadrená „súčasnou hodnotou všetkých budúcich peňažných tokov“.

Valuácia je alchýmia. Všetky valuačné modely a softvéry, ktoré dokážeš nájsť, či už na webe alebo inde, sú z definície nepresné. Nepresné preto, lebo pracujú s odhadom budúcnosti, ktorú nikto presne nepozná. Čím je model „exaktnejší“, tým presnejšie vypočíta nepresné číslo.

Okrem toho, veľmi záleží na tom, čo vezmeš za základ pre stanovenie peňažných tokov. Čistý zisk? Voľný cashflow? Dividenda? Kombinácia? A akú požadovanú mieru výnosu zvolíš?

Ako vidíš, je to alchýmia. Dvaja rôzni ľudia sa takmer na 100% dopracujú k rôznemu výsledku. Preto sa ani Ty ako „Papučový“ investor nesnaž o presné číslo. Papučový prístup je „rámcový“ a relatívne nenáročný. Pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Zistenie hodnoty, ako ju vníma trh
 2. Stanovenie hodnoty na základe „rýchlej valuácie“ (podľa W. Buffetta)
 3. Identifikácia miery rastu zakomponovanej v cene
 4. Rozhodnutie

Zistenie hodnoty, ako ju vníma trh

Tento krok je veľmi jednoduchý. Na finančných web stránkach (ja používam www.morningstar.com) nájdeš pre zvolenú spoločnosť hodnoty pre PE a hodnotu pre priemernú PE za posledných 5-10 rokov. Priemerná PE za zvolené obdobie hovorí, koľko je trh dlhodobo ochotný platiť za dolár/euro zisku danej spoločnosti. Túto hodnotu prenásobíš aktuálnou hodnotou zisku a dostaneš hodnotu spoločnosti, ako ju vníma trh. Podelíš počtom akcií a dostaneš „správnu“ cenu akcie. Ľahké  🙂

Rýchla valuácia

V tomto kroku sa pozrieš na hodnotu z pohľadu spoločnosti a svojich očakávaní. Vypočítaš tzv. Owner’s Earnings (= čistý zisk + odpisy – investičné výdavky), vydelíš požadovanou mierou výnosu a rozpočítaš na jednu akciu. Ideálne, ak pre odpisy aj investičné výdavky použiješ priemerné hodnoty za 5 rokov, čím ošetríš riziko jednorazového výkyvu. Pre účely čistého zisku použiješ

 • TTM hodnotu v prípade, že čistý zisk má tendenciu klesať
 • Priemernú hodnotu za 5 rokov v prípade, že čistý zisk má tendenciu stúpať

Hodnota = (Owner’s Earnings)/(požadovaný výnos v % / 100)/počet akcií.

Takáto hodnota predpokladá, že aktuálne hodnoty zisku, odpisov a investícií sa do budúcna nebudú meniť, t.j. rásť ani klesať, a budú pokračovať do nekonečna (tzv. perpetuita). Čo sa týka požadovaného výnosu, W. Buffet používa úrokovú sadzbu 30-ročných amerických vládnych dlhopisov, ja podľa nálady a rizikovosti investície 6-9%.

Identifikácia miery rastu zakomponovanej v cene

V tomto kroku spravíš 2 veci:

 1. Vypočítaš, aká miera rastu je zakomponovaná v aktuálnej cene
 2. Vypočítaš, aká miera rastu je zakomponovaná v cene podľa PE

Pre obidva prípady použiješ vzorec:

Cena za akciu = (Owner’s Earnings/počet akcií) / ((požadovaný výnos v % - miera rastu v %) / 100)

a rovnicu vypočítaš pre mieru rastu. Za cenu raz dosadíš aktuálnu cenu a raz cenu vypočítanú PE spôsobom.

Rozhodnutie

V tomto bode máš k dispozícii 4 údaje:

 1. Hodnotu spoločnosti na základe násobku PE (Krok 1)
 2. Hodnotu spoločnosti pri nulovom budúcom raste (Krok 2)
 3. Mieru rastu zakomponovanú do aktuálnej ceny akcie (Krok 3)
 4. Mieru rastu potrebnú pre dosiahnutie ceny podľa PE (Krok 3)

Rozhodovať sa budeš na základe porovnania aktuálnej ceny a vnútorných hodnôt vypočítaných v krokoch 1 a 2 a na základe posúdenia realistickosti vypočítanej potrebnej miery rastu. V princípe platí, že nakupuješ spoločnosti, ktorých:

 1. Aktuálna cena je nižšia ako vypočítané hodnoty a zároveň
 2. Miera rastu zakomponovaná do ceny je nižšia ako Tebou očakávaná.

A nezabudni pritom na primeraný „bezpečnostný vankúš“  🙂